ยืนยันอีกรอบ เร าช นะไม่ต้องลงเพิ่ม

ยังคงเป็นประเด็นที่ประชาชนพูดถึงอยู่มาก สำหรับวันที่ 22 เม.ย. 2564

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี กล่าวถึงโครงการ เร าช นะ

ว่า รั ฐบ าลไม่ได้มีการเปิดรับสมัครลงทะเบี ยนเพิ่ม โดยคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

เคยมีมติอนุมัติจำนวนกลุ่มเป้าหมายแล้วประมาณ 31.1 ล้านคน

แต่เนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ที่เข้าร่วมโครงการจริงมีมากกว่าที่ประมาณการไว้ แยกเป็น

– ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการแล้ว 33.1263 ล้านคน

– ผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบคัดกรอง ประมาณ 86,000 คน

– ผู้ต้องการความช่วยเหลือ/ผู้ที่อยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์ประมาณ 284,000 คน

ดังนั้น ครม.จึงมีมติเห็นชอบให้ขย ายกลุ่มเป้าหมายโครงการเร าช นะให้เป็นประมาณ 33.5 ล้านคน

เนื่องจากมีผู้รับสิทธิ์สูงกว่ากรอบเดิมที่วางไว้

กระทรวงการคลังจึงขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมาใช้ให้สอดคล้องกับจำนวนคนที่เพิ่มขึ้น

โดยกระทรวงการคลังไม่ได้มีการเปิดรับสมัครลงทะเบี ยนเพิ่มในโครงการเร าช นะ

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบขย ายระยะเวลาที่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย. 2564

จากเดิมที่ใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค. 2564

และให้กระทรวงการคลังพิจารณาผลการทบทวนสิทธิ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 13 พ.ค. 2564 ด้วย

อ่านเพิ่มเติม