เล็งช่วยต่อ 3 โครงการ พ.ค. นี้มาแน่

นายกฯ หารือทีมเศร ษฐกิจ บรรเทาผลกระทบโควิด “สุพัฒนพงษ์”

เผย พ.ค.ออกแพ็คเกจกระตุ้นเศร ษฐกิจ ทั้งมาตรการเก่า-ให ม่ หนุนบริโภค

ต่ออายุมาตรการเยี ย วย า มีผล มิ.ย.นี้ เผยรั ฐบ าลมีงบพอเยี ย วย ารอบนี้ รับหากจำเป็นอาจกู้เพิ่ม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี

เรียกหน่วยงานเศร ษฐกิจหารือมาตรการทางเศร ษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19

ระลอกให ม่หลังการประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรั ฐบ าล เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2564

โดยผู้ร่วมหารือมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รวมทั้ง ม.ล.ชโยทิต กฤษดากร หัวหน้าทีมปฏิบัติการเชิงรุกและทาบทามบริษัทเอกช นไทยและต่างประเทศ

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศร ษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวก่อนการหารือว่า เป็นการพูดคุยมาตรการเยี ย วย าเศร ษฐกิจเพิ่มเติม

โดยโครงการ “เร าช นะ” จะดำเนินการต่อและมาตรการที่จบไปแล้วจะพิจารณาอีกครั้ง

ซึ่งจะได้คำตอบเร็วๆ นี้ โดยยืนยันว่ารั ฐบ าลไม่มีปั ญหางบประมาณสำหรับดำเนินแต่ละมาตรการ

และจะพย าย ามจัดหางบประมาณให้เพียงพอในสถานการณ์ขณะนี้

นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า รั ฐบ าลกำลังประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19

โดยการระบ าดในรอบนี้คาดว่าคลี่คลายใน 2 สัปดาห์

เพร าะแต่ละหน่วยงานมีประสบการณ์ในการรับมือกับโรคระบ าดในรอบที่ผ่านมาแล้ว

แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน

1.โครงการสนับสนุนให้ประชาช นนำเงิ นออมออกมาใช้

ซึ่งเป็นมาตรการให ม่ที่นำมาใช้เพร าะปัจจุบันประชาช นมีเงิ นออมกว่า 5 แสนล้านบ าท

และกระทรวงการคลังคิดมาตรการออกมาแล้ว โดยจะเริ่มใช้เดือน มิ.ย.นี้

2.โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3

3.โครงการเร าเที่ยวด้วยกัน ซึ่งโครงการคนละครึ่งและเร าเที่ยวด้วยกันเป็นมาตรการที่จะเดินหน้าต่อตามที่มีการชี้แจงไว้

นอกจากนี้ มาตรการอื่นในลักษณะการจ่ายเงิ นเยี ย วย าจะมีการพิจารณาต่ออายุ เช่ น

โครงการเร าช นะสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ โครงการเร ารักกันสำหรับผู้ประกันตน ม.33

โดยได้หารือว่าสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์อาจต่ออายุออกเพื่อไม่ให้ประชาช นแย่งกันลงทะเบี ยน

ส่วนจะเป็นรูปแบบเดิมหรือไม่ และจะให้ มากแค่ไหนเรื่องนี้ให้กระทรวงการคลังดูในร ายละเอียด

โดยกรุงเทพธุรกิจร ายงานว่าการออกมาตรการออกมาพร้อมกันทำให้คนที่

จะได้มาตรการมีหลายกลุ่มจะได้ช่วยกันใช้จ่ายให้เงิ นหมุนเวียน

อ่านเพิ่มเติม