เร าช นะกลุ่มพิเศ ษ เตรียมรับเงิ นเยี ย วย า

เ ช็คสิ ทธิ์ ‘เร าช นะกลุ่มพิเศ ษ’(28 เม.ย. 64) เผยวันโอนเงิ น 7,000 บ าท

ง วดเดียว และท บทวนสิ ทธิ์สำหรับผู้ไม่ผ่ านเก ณฑ์

เช็ กเร าช นะ – ร ายงานความคืบหน้าการ เช็ คสิ ทธิ์

ตร วจสอบสถ านะ เร าช นะ ล่ าสุด โครงการแจ กเงิ น 7,000 บ าท

ยี ยวย าCV โดยตอนนี้เป็นคิวของ ‘เร าช นะกลุ่มพิเศ ษ’ หรือ ‘เร าช นะกลุ่มไม่มีสม าร์ทโฟน’

ที่ได้ลงทะเบี ยนไปแล้วระหว่างวันที่ 27 มี.ค. – 9 เม.ย. 64

ผู้ลงทะเบี ยนเร าช นะกลุ่มดังกล่าว สามารถเช็ คสิ ทธิ์

ตร วจสอบสิ ทธิ์เร าช นะว่าผ่ านหรือไม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 2564 เป็นต้น

ผ่ านเว็ บไซ ต์เร าช นะ (www.เร าช นะ.com) หรือ โทรผ่ านเบอร์โทรเร าช นะ

วิธีเช็ คสิ ทธิ์ เร าช นะ ผ่ านเว็บไซต์

1. เข้าเ ว็บไ ซต์ เร าช นะ.com

2. เลือ กเมนู “ตร วจสอบสถ านะผู้รับสิ ทธิ” เพื่อเช็ คสิ ทธิ์เร าช นะ

3. กรอกข้อมู ล

หม ายเล ขบั ตรประชาช น

ชื่อและนามสกุลภาษาไทย

วันเดือนปีเกิ ด (ข้อมูลตามบั ตรประชาช น)

4. คลิก ตร วจสอบสถานะ

5. หากได้รับสิ ทธิเร าช นะ ระบบจะแ จ้งเตือนว่า “ท่านได้รับสิ ทธิเร าช นะ”

พร้อมระบุตาร างวันโอนและจำนวนเงิ นที่โอน

ผู้ได้รับสิ ทธิเร าช นะ ได้รับเงิ นโอนเข้าบั ตรประชาช น ง วดเดียว 7,000 บ าท

ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2564

สำหรับคนที่ไม่ได้รับสิ ทธิเร าช นะ ทางโค รงการจะเปิ ดให้ท บทวนสิ ทธิ์

ถึงวันที่ 13 พ.ค. 64 ทางเว็ บไซ ต์เร าช นะ

และประก าศผลวันที่ 21 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป หากได้รับสิ ทธิ์

ก็จะได้รับเงิ นโอน 7,000 บ าทวันที่ 22 พ.ค. 64

อ่านเพิ่มเติม