มีมติเห็นชอบเยี ยวย าลู กห นี้กยศ.

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงิ นให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิ ดเผยว่า คณะกร รมการกองทุนฯ

ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงิ นคืนกองทุน สำหรับผู้กู้ยืมเงิ นที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิ นและทำสัญญา

กู้ยืมเงิ นใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป และเห็นชอบมาตรการเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบ าภาระของผู้กู้ยืมเงิ นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ

มาตรการสู้ภั ย มีร ายละเอียดมาตรการช่วยเหลือเยี ยวย า ดังนี้

1.ลดอัตราดอกเบี้ ยเหลือ 0.01% ต่อปี เป็นการเฉพาะกิจ สำหรับผู้กู้ยืมเงิ นที่อยู่ระหว่างการชำระเงิ นคืนกองทุนและมิได้

เป็นผู้ผิดนัดชำระห นี้หรือเคยเป็นผู้ผิดนัดชำระห นี้ (ปกติกองทุนคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นคงเหลือ)

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

2.ขย ายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมสู้ภั ยจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

– ลดเ บี้ยปรับ 100% กรณีชำระห นี้ปิดบัญชี สำหรับผู้กู้ยืมเงิ นทุกร ายที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี

สามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา ส่วนผู้กู้ยืมเงิ นที่ถูกดำเนินคดี

ต้องลงทะเบี ยนขอรับสิทธิและนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระห นี้ปิดบัญชีได้ที่ https://www.studentloan.or.th/promotion

โดยผู้กู้ยืมเงิ นต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี

ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ

ลดเงิ นต้น 5% สำหรับผู้กู้ยืมเ งินที่อยู่ระหว่างการชำระเ งินคืนกองทุนและมิได้เป็นผู้ผิดนัดชำระห นี้หรือเคยเป็นผู้ผิดนัดชำระห นี้ โดยชำระห นี้ปิดบัญชีในคราวเดียว

ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงิ นที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระห นี้ได้ตามกำหนด

3.ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี สำหรับผู้กู้ยืมเงิ นที่ผิดนัดชำระหนี้ประจำปี 2563 และปี 2564 ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความในปี 2564

4.งดการขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงิ น และ/หรือผู้ค้ำประกัน ที่กองทุนได้ขอให้กรมบังคับคดียึดทรั พย์ไว้จนถึงสิ้นปี 2564

โดยกองทุนจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้กู้ยืมเงิ น และ/หรือผู้ค้ำประกันที่ถูกยึดทรั พย์ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือกร รมสิทธิ์ร่วม ผู้รับจำนองที่ยึดไว้ (ถ้ามี)

ทั้งนี้สามารถดูร ายละเอียดมาตรการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์บัญชีทางการ กยศ. หรือโทร 0- 2016-4888

อ่านเพิ่มเติม