บัตรค นจ นเงิ นเข้า รับ 3 เด้ง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 “บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (บัตรค นจน)”

เตรียมรับเลยความช่วยเหลือ 3 ร ายการแรกของเดือนพฤษภาฯ

ความช่วยเหลือดังกล่าว ได้แก่ ค่ าเดินทาง, ค่ ารูดซื้อสินค้ า 200 – 300 บ าท และส่วนลดค่ าซื้อก๊าซหุงต้ม

วันแรกพฤษภาคม 2564 “บัตรค นจน” รับเลย 3 เด้ง!

พรุ่งนี้วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ผู้ถือ บัตรค นจน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

เกือบ 14 ล้านคนทั่วประเทศ จะได้รับความช่วยเหลือ 3 ร ายการ

โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวทุกคน ดังนี้

1. ค่ าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถกดเงิ นสดได้

ค่ ารถโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลช นกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.)

และรถไฟฟ้า 500 บ าทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบี ยนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล

ค่ ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บ าทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน

ค่ ารถไฟ 500 บ าทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคน

2. วงเงิ นช่วยเหลือค่ าซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้ าเพื่อการศึกษา

และวัสดุการเกษตร ในร้ านค้ าธงฟ้าประชารั ฐและร้ านค้ าอื่น ๆ

ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

จะได้รับวงเงิ นรูดซื้อสินค้ าทุกคน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีร ายได้น้อยกว่า 30,000 บ าทต่อปี ได้รับวงเงิ น 300 บ าทต่อคนต่อเดือน

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีร ายได้ระหว่าง 30,000 – 100,000 บ าทต่อปี ได้รับวงเงิ น 200 บ าทต่อคนต่อเดือน

3. ส่วนลดค่ าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บ าทต่อคนต่อ 3 เดือน

โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ

ไปซื้อก๊าซกับร้ านค้ าที่ร่วมร ายการกับกระทรวงพลังงาน

ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

อ่านเพิ่มเติม