รมว.คลังเค าะคนละครึ่งเฟส3

นายอาค ม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า ขณะนี้

รั ฐบ าลยังมีงบประมาณสำหรับดูแลและบรรเทาผลกระทบรอบใหม่ เกือบ 400,000 ล้านบ าท ซึ่งมาจากพ.ร.ก.กู้เงิ น และงบกลาง

โดยกระทรวงการคลังจะพิจารณาออกมาตรการมาในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ได้ มอบหมายให้พิจารณาทั้งรูปแบบการเยี ยวย า และการกระตุ้นใช้จ่าย ซึ่งที่ผ่านมาได้ออกโครงการคนละครึ่ง

ประชาช นก็ให้ความสนใจ และเรียกร้องขอให้ออกเฟส 3 ซึ่งก็จะมีการพิจารณาอีกครั้ง

ยืนยันว่า ขณะนี้งบประมาณในการดูแลประชาช นมีเพียงพอ ไม่จำเป็นต้องมีการออกพ.ร.ก.กู้เงิ นเพิ่มเติม

ส่วนมาตรการที่เตรียมไว้จะออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะสม แต่จะดูสถานการณ์ ด้วย ส่วนแนวทางดึงเงิ นออมมาใช้จ่าย

อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งมีอยู่หลายแนวทาง เช่น การจูงใจให้คนมีเงิ นออมออกมาใช้จ่ายด้วยการให้สิทธิประโยช น์ทางภ าษี เป็นต้น”นายอาค ม กล่าว

ด้านเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขย ายตัวได้ถึง 4% ตามเป้าหมายเดิมหรือไม่นั้น มองว่า การส่งออกของไทยมีแนวโน้มดีขึ้น

ขณะที่ตัวเลขการท่องเที่ยวในประเทศช่วงก่อนที่จะเกิ ดสถานการณ์รอบใหม่ก็ยังสูง ดังนั้น จะต้องประเมินอีกครั้ง

รวมถึงจะต้องติดตามสถานการณ์แพร่ระบ าดว่าจะสามารถควบคุมได้เร็วมากน้อยเพียงใด

อ่านเพิ่มเติม