ความคืบหน้าล่ าสุดเร าช นะ

กระทรวงการคลัง ร ายงานความคืบหน้าของโครงการเร าช นะ โดยมีร ายละเอียดดังนี้

1. ประชาช นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้านคน

ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,466 ล้านบ าท

2. ประชาช นกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ในโครงการเร าเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเบี ยนทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ

แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงิ นสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 เป็นต้นมา

จำนวน 114,098 ล้านบ าท

3. ประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว

จำนวน 2.3 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงิ นสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 2564 เป็นต้นมา

จำนวน 14,609 ล้านบ าท

ทั้งนี้ ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.8 ล้านคน

คิดเป็นมูลค่ าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 202,173 ล้านบ าท

ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้ านธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน

“ถุงเงิ น” ร้ านค้ าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ

รวมถึงผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ.

อ่านเพิ่มเติม