ประกันสังคมจ่ ายเยี ยวย าลู กจ้าง

สำนักงานประกันสังคม เปิ ดมาตรการ เยี ยวย าCV ลู กจ้าง กระทบปิด-หยุดกิจการ ช่วงโควิดระบ าดระลอกใหม่ เผยคุณสมบัติ เอ กส าร ขั้นตอน

เมื่อวันที่ 11 เมษายน นางส าวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยช น์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม

กระทรวงแรงงาน เปิ ดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบ าดของโร คCV

ในปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการหลายประเภทได้รับผลกระทบ ต้องปิดหรือหยุดประกอบการส่งผลต่อผู้ประกันตน

ต้องหยุดงานชั่วคราวสำนักงานประกันสังคม มีความพร้อมรองรับการให้บริการจ่ายสิทธิประโยช น์กรณีว่างงานเนื่องจากเห ตุสุดวิสัยแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน

นางส าวลัดดา ชี้แจงว่าลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิดังกล่าว

1.ต้องส่งเ งินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน

2.ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบ าดของโร คCV ทำให้ไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น

หรือลู กจ้ างไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้าง หยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่

เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบ าดของโร คติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโร คติดต่อ CV ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ

3. และผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างร ายวัน ไม่เกิน 90 วัน

ขอรับสิทธิเงิ นทดแทนกรณีว่างงาน ต้องทำอย่ างไร

ผู้ประกันตนต้องดำเนินการยื่นขอรับประโยช น์ทดแทนโดยกรอกแบบขอรับประโยช น์ทดแทน (สปส.2-01/7)

พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากประเภทออมทรั พย์ของตนเอง แล้วนำส่งให้นายจ้างรวบรวมแบบฯ

เพื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบฯ สปส.2-01/7 และหนังสือรับรองการ

หยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว (นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบีย นเพื่อใช้ระบบก่อน)

เมื่อนายจ้างบันทึกข้อมูลลู กจ้างเสร็จสิ้นให้นำส่งแบบฯ และหนังสือรับรองในระบบ e-Service

ส่งมายังสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบี ยน)

ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th

รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวย้ำว่าขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่าสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา

พร้อมให้บริการแก่นายจ้าง ผู้ประกันตน ในการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามสิทธิอย่ างครบถ้วน

อ่านเพิ่มเติม