ประก าศสั่งงดข ายแอ ลกอฮ อล์

เรียกได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้สำหรับCV19 ยังคงน่าเป็นห่วง ล่าสุดวันนี้พบผู้ติดเพิ่มถึง 250 คนยอดสะสมรวม

ผู้ป่ ว ยยืนยันสะสม 29,571 ร าย ป่ว ยแล้ว 27,948 ร าย ถือว่าเป็นตัวเลขที่ยังคงสูงอยู่

ล่าสุดเพจข่าวช่องวัน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงให ม่

เผยแพ ร่ประกาศ คำสั่งคณะกรรมการ โ ร ค ติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

กำหนดให้พื้นที่คูเมืองเชียงให ม่ชั้นนอกและชั้นใน และลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพเป็น

เขตป้องกัน โ ร ค ห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่ม แ อ ล ก อฮอล์ ตั้งแต่วันที่ 10ถึง20 เม.ย.

ฝ่าฝืนมีโทษจำ คุ ก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบ าท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในส่วนของจังหวัดอื่นรอฟังคำสั่งนะครับ

โพสต์ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม