กลุ่มพิเศ ษรับ 7 พันได้ตอนไหน

ในส่วนของความคืบหน้ามาตรการแจ กเ งิน โครงการ เร าช นะ ตามนโยบ ายรั ฐบ าลสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ กระทรวงการคลัง ได้ออกมาเผยดังนี้

ประชาช นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้านคนได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 71,691 ล้านบ าท

ประชาช นกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในโครงการเร า เที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง

และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเบี ยนทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น

และยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคนและมีการใช้จ่ายวงเงิ นสิทธิ์

สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 107,178 ล้านบ าท

ประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจำนวน 2.0 ล้านคน

มียอดใช้จ่ายวงเ งินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 11,619 ล้านบ าท

มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.5 ล้านคนคิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 190,488 ล้านบ าท

อ่านเพิ่มเติม