เงื่อ นไขสินเชื่ อ เป๋าตังใครก็ยืมได้

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรี และรมว.พลังงาน เปิ ดเผยว่า

จากการช่วยเหลือประชาช นผ่านระบบอีเพย์เมนต์ที่รั ฐบ าลโอนเงิ นช่วยเหลือให้ประชาช นผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

หลายโครงการในช่วงที่เกิ ดสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกร รมและเรียนรู้การใช้จ่ายเงิ น

ผ่านระบบอีเพย์เมนต์ได้รวดเร็วโดยความสำเร็จในเรื่องนี้รวมทั้งข้อมูลที่รั ฐบ าลได้รับในช่วงที่ผ่านมารั ฐบ าลกำลังพัฒนาเพื่อนำมาใช้ประโยช น์ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

ในส่วนหนึ่งที่รั ฐบ าลกำลังศึกษาอยู่คือในอนาคตอาจให้ประชาช นสามารถปล่อยกู้ระหว่างกันเองผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

ซึ่งจะช่วยให้ประชาช นเข้าถึงสินเชื่ อได้มากขึ้น และประชาช นที่มีเงิ นออมเพียงพอที่จะสามารถปล่อยกู้และรับความเสี่ ยง

ได้ก็ใช้ช่องทางนี้ปล่อยเ งินกู้ได้ตามกฎหมายที่รั ฐบ าลกำหนดซึ่งรูปแบบนี้ในประเทศจีนมีการดำเนินการโดยบริษัท Alibaba

มีบริษัทลูกที่ดำเนินการในเรื่องนี้ โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยวิเคราะห์เครดิตของผู้กู้เงิ นทำให้การปล่อยกู้เงิ นผ่านระบบแอพพลิเคชั่นสามารถทำได้

สำหรับกลไกที่จะมารองรับของภาครั ฐอาจจะมีหน่วยงานกลางอาจจะเป็นรูปแบบสถาบันขึ้นมาช่วยรับประกันการปล่อยเงิ นกู้บ างส่วน

โดยประชาช นที่มาปล่อยกู้ผ่านช่องทางนี้จะต้องรับความเสี่ ยงเองบ างส่วนแต่ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากดอกเบี้ ยที่สูงตามอัตราความเสี่ ยงที่เพิ่มขึ้น

เรื่องนี้มีทีมที่ช่วยดูอยู่ว่าในเรื่องการต่อยอดจากโครงการต่างๆที่เป็นลักษณะการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศจะเป็นอย่ างไร

ซึ่งจุดหนึ่งเรากำลังดูเรื่องความเป็นไปได้ของการกู้ยืมเงิ นกันระหว่างประชาช น ที่มีระบบเข้ามาช่วยประเมินความเสี่ ยง

หากสามารถทำได้ก็ลดข้อจำกัดของการเข้าถึงเงิ นทุนของประชาชนและเอสเอ็มอี

ขณะที่ในส่วนที่่ทำไปได้คืบหน้ามากคือการทำแพลตฟอร์มในเรื่องของการให้ประชาช นเข้ามาค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์

ซึ่งก็จะผ่านแอพฯ เป๋าตังอีกเช่นกัน อนาคตแอพนี้จะต่อยอดไปสู่อะไรได้อีกมาก

อ่านเพิ่มเติม