กรมอุตุนิยมวิทย าเตือ นระวั งพายุฤดูร้อน

กรมอุตุนิยมวิทย า ออกประกาศเตือน “พายุฤดูร้อน”ฉบับที่ 1 มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2564

วันที่ 19 มีนาคม 25641 นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย า

ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทย า เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย

(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2564) ฉบับที่ 1

ในช่วงวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2564 ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิ ดขึ้น

โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลู กเห็ บต กบ างพื้นที่

รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิ ดขึ้นด้วย โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือ

ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

และภาคใต้ตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป

จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรา ยจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโช กแ รงที่จะเกิ ดขึ้น

โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลู กสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแร ง

สำหรับเกษตรกรควรเตรี ย มการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจาก

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีน

จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้

ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดประชาชนสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทย า

http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพย ากรณ์อากาศ 1182

ได้ตลอด 24 ชั่วโมงประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 05.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทย าจะออกประกาศฉบับต่อไป ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17.00 น.

อ่านเพิ่มเติม