ตร วจสอบสิทธิกลุ่มไม่มีมือถือรอบแรกวันนี้

ขั้นตอนก ารตร วจสอบสิ ทธิเร าช นะ กลุ่ มไม่มีมือถือสม าร์ทโฟน รอบแ รก

เริ่มแ รกให้ท่ านเข้ าไปที่เว็บไซต์ www.เร าช นะ.com หรือ คลิกรูปด้านบน

เมื่อเข้ ามาในหน้ า ตร วจสอบสถ านะผู้รับสิ ทธิ ให้ท่ านทำก ารกรอกข้อมูลของท่ าน

ให้ถูกต้องครบถ้ วน เพื่อใช้ในก ารตร วจสอบสถ านะ ได้แก่ หม ายเ ลขบัตรประชาช น

ชื่อและน ามสกุลภาษ าไทย วันเดื อนปีเกิ ด (ข้อมูลต ามบัตรประชาช น) จ ากนั้นกดที่ปุ่ม ตร วจสถ านะ

ห ากท่ านได้รับสิ ทธิเร าช นะ ระบบจะแ จ้งว่า ท่านได้รับสิ ทธิเร าช นะ และปร ากฏต าร างวันที่

และจำน วนเงิ นที่ท างรั ฐบ าลจะทำก ารโอนให้ในแต่ละง วด เป็นอันเส ร็จขั้นตอน

กรณีที่ไม่ได้รับสิ ทธิเร าช นะ

ห าก ไม่ได้รับสิ ทธิเร าช นะ ระบบจะแ จ้งว่า ท่านไม่ได้รับสิ ทธิเร าช นะ

พร้อมเห ตุผลที่ทำให้ไม่ได้รับสิ ทธิ ในกรณีนี้ท่ านสาม ารถของไปที่หน้ าแ รกเลือก ทบทวนสิ ทธิ

ในกรณีนี้ท่ านไม่ได้รับสิ ทธิ ของไปที่ขั้นตอน ทบท วนสิ ทธิ หรือคลิกที่รูปด้ านบน

กร อกข้อมูลต ามรูปด้ านบนให้ครบจ ากนั้นกดที่ปุ่ม ขอทบทวนสิ ทธิ

จ ากนั้นท่ านจะทร าบเห ตุผลว่าทำไมท่ านไม่ได้รับสิ ทธิ

ห ากท่ านไหนมีปั ญห าไม่สาม ารถลงทะเบี ยนหรือไม่พบสิ ทธิ สาม ารถโทรสอบถ ามได้ที่

ขั้นตอนก ารตร วจสอบสิ ทธิรับเงิ น เร าช นะ 7000 บ าท

ตร วจสอบสิ ทธิและผลก ารลงทะเบี ยนเร าช นะ ผ่านระบบอัตโนมัติ

02-111-1144 กด 2 – 24 ชั่วโมง

ตร วจสอบ วงเงิ นสิ ทธิคงเหลือเร าช นะ ผ่ านระบบอัตโนมัติ

02-109-2345 กด 3 – 24 ชั่วโมง

ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้ าร่วมโค รงก ารเร าช นะ ก ารลงทะเบี ยน และก ารใช้ง านแอปฯ เป๋าตัง

02-111-1144

ร้ านค้ าธงฟ้าประชารั ฐ สำหรับร ายก ารรับเงิ นภ าครั ฐ และก ารใช้งานแอปฯ ถุงเงิ น

02-111-9999 กด 3 – 24 ชั่วโมง

กรณีลงทะเบี ยนเร าช นะ www.เร าช นะ.com ปิ ดให้ลงทะเบี ยนออนไลน์แล้วเมื่อเวลา 23.00 น.

ของวันที่ 12 ก.พ. 2564 แต่ยัง ตร วจสอบเช็ คสิ ทธิ์เร าช นะ https://rights.เราชนะ.com/

กร อกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในก ารตร วจสอบสถ านะ และ

ยื่นขอทบท วนสิ ทธิเร าช นะ https://appeal.เราชนะ.com กร อกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

เพื่อใช้ในก ารขอทบท วนสิ ทธิ ต้องยินยอมและรับทร าบว่า

ผลก ารพิจ ารณ าของกระท รวงก ารคลังในกระบวนก ารทบทวนสิ ทธิถือเป็นที่สุด

ปั ญห าลงทะเบี ยน www.เร าช นะ.com สอบถ ามได้ที่ สำนักงานเศ รษฐกิ จก ารคลัง

โทร. 0-227-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431,

และ 3444 ธน าค ารกรุงไทย จำกัด (มหาช น) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)

สิ ทธิ เราช นะ 7,000 บ าท จะกดเป็นเงิ นสดไม่ได้และไม่สาม ารถโอนเข้ าบัญชีธน าค ารใดๆ ได้

ดังนั้นก ารใช้จ่ ายต่ างๆ จะต้องซื้อหรือรับบริก ารจ ากร้ านที่เข้ าร่วมโค รงก ารเท่านั้น

โดยท่ านสาม ารถซื้อสิ นค้ าจ ากร้ านค้ าที่เข้ าร่วมอย่ าง ร้ านค้ าธงฟ้าประชารั ฐ

ร้ านค้ าร ายย่อย ที่เข้ าร่วมกับม าตรก าร “ค นละครึ่ง” นอกจ ากนี้

รั ฐยังเพิ่มเติมให้สาม ารถใช้จ่ ายกับ “ภ าคบริก าร” “ก ารขนส่งสาธ ารณะ

และขนส่งส่ วนบุคคล” ประกอบด้วย ขสมก./ รถร่ วม/รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)

หรือรถไฟใต้ดิน (MRT)/ รถไฟ/ แท็กซี่/ ตุ๊กตุ๊ก/ วินมอเต อร์ไซค์/ เรือ

อ่านเพิ่มเติม