สํานักงานประกันสังคม รับสมัครวุฒิ ปวช ป.ตรี ค่ าจ้ าง 15,000 บ าท

สํานักงานประกันสังคม รับสมัคร พนักงาน 75 อัตรา ไม่ต้องผ่ านภ าค ก. วุ ฒิ ป วช-ป.ตรี ค่ าจ้าง ถึง 15,000 บ./ด.

เปิ ดรับสมัครตั้งแ ต่วันที่ ๑๕ – ๒๖ มีน าคม ๒๕๖๔

ตำแหน่งที่เปิ ดรับสมั คร

-เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 20 อัตร า อัตร าค่ าจ้ าง 9,400+2,000(ค่ าคร องชี พ ) บ าท วุ ฒิ ปวช.

-เจ้าพนักงานประกันสั งคม 20 อัตร า อัตร าค่ าจ้ าง 11,500+1,785(ค่ าครอ งชี พ ) บ าท วุ ฒิ ปวส.

-นักวิช าการป ระกันสั งคม 20 อัตร า อัตร าค่ าจ้ าง 15,000 บ าท วุ ฒิ ป.ตรี

-นิติกร 15 อัตร า อัตร าค่ าจ้ าง 15,000 บ าท วุ ฒิ ป.ตรี

สมั ครด้วยตนเ อง หรือ สมัค รท างไปร ษณีย์

เปิ ดรับสมั ครวันที่ 15-26 มีน าคม 2564

การรับสมั ครเพื่ อเข้ารั บการสร รหาและเลื อกส รร

เปิ ดรับสมั ครตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๖ มีน าคม ๒๕๖๔ ในวันและเ วลาร าชการ ตั้งแต่เ วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ผู้ที่ปร ะส งค์จะสมั ครเข้ ารับการสร รหาและเลื อกสร รสามา รถด าวน์โห ลด ใบสมั ครได้ทาง http://www.sso.go.th

โดยสาม ารถยื่ นใบส มัครได้ ๒ ช่ องทา ง ดังนี้

(๑) ยืนด้ วยตนเอ งได้ที่ กองบริห ารทรั พย ากรบุ คคล ชั้น ๔ อาค ารอําน วยการ สํานักง าน ประกั นสั งคม ถน นติวาน นท์

ตําบ ลตล าดข วัญ อําเ ภอเมื อง จังห วัดน นทบุรี สอ บถามทางโทรศั พท์หม ายเ ลข ๐ ๒๕๕๖ ๒๑๓๓ – ๓๔ และ ๐ ๒๕๕๖ ๒๑๔๗

(๒) จัดส่งใบสมั ครผ่ านบริ ษัท ไปร ษณีย์ไ ทย จํากั ด เป็นไปร ษณีย์ต อบรับด่ วนพิเ ศษ (EMS) เท่ านั้น

ส่งถึงก องบริห ารทรั พยากรบุค คล สํานักง านประกั นสังคม ๘๘/๒๘ หมู่ ๔ ถนนติว านนท์ ตําบล

ตล าดขวัญ อําเภ อเมือง จังหวั ดนนทบุรี รหัสไป รษณีย์ ๑๑๐๐๐ ซึ่ งจะถือวันที่ที่ทําการไป รษณีย์ต้นทาง

ประทั บตร ารับจดหม ายของผู้สมั คร ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ และในกรณีจดหม ายประทั บตร าหรือ

ส่งภ ายห ลังจากวันที่ปิ ดรับสมั คร จะถือว่าส่งใบส มัครเกินกําหนดระยะเว ลาการรับสมั คร

สํานั กงาน ประกั นสังคมจะไม่มีการพิจ ารณาอนุโ ลมทุกก รณี

ทั้งนี้ ผู้สมั ครจะต้องเก็บใบตอบรั บไปร ษณีย์ด่ วนพิเศ ษ (EMS) เพื่อใช้ยื นยันการสมั ครทางไปร ษณีย์

อ่านเพิ่มเติม