4 ร าศี มีลุ้นได้บ้ าน รถ ลาภก้อนโต

เฮงๆ ร วยๆ! หมอกฤษณ์ ชี้ชัด 4 ร าศี ดว งปัง มีลุ้นได้บ้ าน-รถ-ลาภก้อนโต ตลอดทั้งปี

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม หมอดูชื่อดัง ได้เปิดคำทำนาย 4 ร าศีดว งปัง มีลุ้นได้ทั้งบ้ าน รถ และลาภก้อนโตตลอดทั้งปี ดังนี้

พฤษภ – ได้รับอิทธิพลจากดาวเกตุ ซื่งเชื่ อว่าเป็นดาวพญานาค ร าหูกับพญานาคจะส่งเสริมกัน ทำให้ราศีพฤษภโช คดีเรื่องโช คลาภ

กรกฎ – ได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดี และดาวเกตุ และดาวร าหู ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดี เรื่องโ ชคลาภ จึงเด่นสำหรับชาวร าศีกรกฎมากๆ

พิจิก – จะโช คดีเนื่องจากด าวเกตุเป็นด าวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงให้บูชาพระร าหู พญ าน าค จะทำให้ดว งชะต าเด่นเรื่องโช คลาภ

มีน – ได้รับอิทธิพลของดาวจันทร์ ดว งโ ชคลาภจเด่น และดาวการเงิ นยังเป็นเกษตรด้วย จึงจะโช คดีเรื่องบ้ านเรื่องรถและมีเกณฑ์ได้ลาภ

อ่านเพิ่มเติม