กลุ่มพิเศ ษได้มีการโอนเงิ นเข้างวดแรก 4,000 บ าทเเล้ว

สำหรับกลุ่มที่ลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซตกลุ่มพิเศ ษได้มีการโอนเงิ นเข้างวดแรก 4,000 บ าทเเล้ว

โดยจากความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติสำหรับประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศ ษ

ที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการเร าช นะ ระหว่างวันที่ 15 21 กุมภาพันธ์ 2564

ซึ่งประชาช นกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หมายเลขบัตรประชาช น

ชื่อ นามสกุล

วัน เดือน ปีเกิ ด

กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะ

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่ านการคัดกรอง จะได้รับวงเงิ นสิทธิ์ครั้งแรก จำนวน 4,000 บ าท ในวันที่ 5 มีนาคม 2564

และสามารถใช้จ่ายวงเ งิน สิทธิ์ดังกล่าวผ่านบัตรประจำตัวประชาช นแบบอเนกประสงค์ Smart Card ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ

โดยประชาช นทั่วไปที่ลงทะเบี ยนทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และสละสิทธิ์ด้วยเหตุผล

ไม่มีสมาร์ทโฟน และได้มาลงทะเบียนในช่องทางเดียวกันกับประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศ ษ

จะสามารถทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ในวันที่ 11 มีนาคม 2564

และจะมีการโอนวงเงิ นสิทธิ์ให้กับผู้ที่ผ่ านการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 12 มีนาคม 2564

เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในฐานข้อมูลของผู้ขอสละสิทธิ์ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม