เร าช นะโอนเข้าบัตรค นจ นเพิ่ม

ทางด้านของโครงการเร าช นะได้ทำการโอนเงิ นเข้าบัตรค นจ น งวดที่ 5 ประจำเดือนมีนาคมวันที่ 5 มีนาคม 2564

กระทรวงการคลังโอนเ งินจากมาตรการ เร าช นะ ให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจ น

เป็นครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นรอบแรกประจำเดือนมีนาคม โดยได้มีวิธีการใช้วงเงิ น บัตรค นจ น ร่วมกับเงิ น เร าช นะ 7,000 บ าท

การโอนเ งินดังกล่าว มี 2 วงเงินด้วยกัน ได้แก่ 675 บ าท และ 700 บ าท

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านรา ยได้ที่กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้สำหรับวันโอนเงิ นจาก เร าช นะ

ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เหลืออีก 3 งวด โดยกระทรวงการคลังจะโอนให้ทุกวันศุกร์ ได้แก่

วันที่ 12 มีนาคม 64

วันที่ 19 มีนาคม 64

วันที่ 26 มีนาคม 64

เร าช นะ ประชาช นสามารถสะสมเพื่อนำไปใช้จ่ายได้ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ก่อนจะริบคืน

อ่านเพิ่มเติม