เคลียร์ข้อข้องใจ เร าช นะ โอนเงิ นเข้าบัญชีได้ไหม

อย่ างที่ทราบกันดีเกี่ยวกับ โครงการเร าช นะ แจ กเงิ นงวดแรก จำนวน 2,000 บ าท

ผลปรากฏว่า มีหลายคนเข้าไปเช็กผลการรับเงิ นผ่ านแอปฯ เป๋าตัง จนทำให้แอปฯ ล่ม

ธนาคารกรุงไทย ได้ตอบคำถามแล้วว่า ไม่สามารถโอนเงิ นจากเร าช นะ ออกมาเป็นเงิ นสดได้

ใช้ได้แต่การซื้อสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเร าช นะ เร าเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง และร้านธงฟ้าเท่านั่น

มีหลายคนพย าย ามหาวิธีถอนออกมาเป็นเงิ นสด ด้วยการให้ร้ านค้ ารับแล กเงิ น ถือเป็นการทุจ ริต

ซึ่งกระทรวงการคลังก็ออกมาเตื อนแล้วว่า กระทวงการคลัง จะมีการตรวจสอบและดำเนินคดีทางกฎหมายในประเด็นนี้

ถ้าหากพบว่าทำผิด จะระงับการใช้แอปฯ ของร้ านค้ า และงดการจ่ายเ งินให้กับร้ านค้ าทันที

อ่านเพิ่มเติม