เงิ นเข้าบัตรค นจ นรัวๆหล ายเด้ง

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจ น กว่า 14 ล้านคน

จะได้รับเงิ นช่วยเหลือจ ากภาครั ฐทั้งก ารอุดหนุนซื้อสิ นค้ า

ค่ าน้ำค่ าไฟ รวมถึงเงิ นจากโครงการเราช นะ 7,000 บ าท

ที่รั ฐบ าลจะทยอยโอนเงิ นให้ร ายสัปดาห์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 64 ส่วนวงเงิ นจะเข้าวันไหนบ้ าง ไปดูพร้อมๆ กันเลย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เงิ นเข้าบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ

เงิ นซื้อสิ นค้ าอุปโภค-บริโภค คนละ 700-800 บ าทต่อเดือน

กลุ่มที่มีร ายได้ไม่เ กิน 30,000 บ าทต่อปี จ ากเดิมได้รับ 300 บ าทต่อเดือน เพิ่มอีก 500 บ าทเป็น 800 บ าทต่อเดือน

กลุ่มที่มีร ายได้เกิน 30,000 บ าทต่อปี จ ากเดิมได้รับ 200 บ าทต่อเดือน เพิ่มอีก 500 บ าทเป็น 700 บ าทต่อเดือน

ค่ ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บ าทต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐทุกคน

*ผู้ถือบัตรสวัสดิารแห่งรั ฐ บัตรคนจ น ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงิ นสดได้

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจ น กรี๊ดให้สุด! เงิ น 500 บ าท โอนเข้าวันไหนบ้ างต้องเช็ ก

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เงิ นเราช นะเข้าบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ งวดที่ 1

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจ น ทุกคนจะได้รับเงิ นจากโครงก ารเร าช นะ เข้าบัตรฯ ทุกวันศุกร์ ดังนี้

กลุ่มที่เคยได้รับจากเดิม 300 บ าทต่อเดือน + เงิ นพิเศษ 500 บ าท = 800

บ าทต่อเดือน จะได้รับเงิ นเราช นะ อีกงวดละ 675 บ าท

กลุ่มที่เคยได้รับจ ากเดิม 200 บ าทต่อเดือน + เงิ นพิเศษ 500 บ าท = 700

บ าทต่อเดือน จะได้รับเงิ นเร าช นะ อีกงวดละ 700 บ าท

ใช้สิ ทธิเร าช นะผ่านร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงก ารคนละครึ่ง ร้ านธงฟ้าประชารั ฐ

ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมเราช นะ สามารถใช้สิทธิได้จ นถึงวัน 31 พ.ค. 64

เร าช นะ โอน 7,000 บ าท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจ น วันไหนบ้ าง?

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เงิ นเร าช นะเข้าบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ งวดที่ 2

ผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ บัตรคนจ น ทุกคนจะได้รับเงิ นจ ากโครงก ารเร าช นะ เข้าบัตรฯ ทุกวันศุกร์ ดังนี้

กลุ่มที่เคยได้รับจ ากเดิม 300 บ าทต่อเดือน + เงิ นพิเศษ 500 บ าท = 800

บ าทต่อเดือน จะได้รับเงิ นเร าช นะ อีกงวดละ 675 บ าท

กลุ่มที่เคยได้รับจ ากเดิม 200 บ าทต่อเดือน + เงิ นพิเศษ 500 บ าท = 700

บ าทต่อเดือน จะได้รับเงิ นเร าช นะ อีกงวดละ 700 บ าท

ใช้สิ ทธิเร าช นะผ่านร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ร้ านธงฟ้าประชารั ฐ

ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมเร าช นะ สามารถใช้สิทธิได้จ นถึงวัน 31 พ.ค. 64

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เงิ นเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

เงิ นช่วยเหลือ ค่ าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ที่ลงทะเบี ยนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีก ารใช้ น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ ขอรับเงิ นอุดหนุนค่ าน้ำ-ค่ าไฟ ได้แค่ลงทะเบี ยนออนไลน์

บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ เฮ! กฟน. ช่วยค่ าไฟฟ้า 230 บ าท เฉพาะคนที่ยังไม่เคยลงทะเบี ยนขอรับสิ ทธิ์

เช็กสิ ทธิ์ทุกประเภท ด้วยเลขบัตรประชาช น กรอกปุ๊บรู้ปั๊บได้เงิ นอะไรบ้ าง?

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เงิ นเร าช นะเข้าบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ งวดที่ 3

ผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ บัตรคนจ น ทุกคนจะได้รับเงิ นจ ากโครงก ารเร าช นะ เข้าบัตรฯ ทุกวันศุกร์ ดังนี้

กลุ่มที่เคยได้รับจ ากเดิม 300 บ าทต่อเดือน + เงิ นพิเศษ 500 บ าท = 800

บ าทต่อเดือน จะได้รับเงิ นเร าช นะ อีกงวดละ 675 บ าท

กลุ่มที่เคยได้รับจ ากเดิม 200 บ าทต่อเดือน + เงิ นพิเศษ 500 บ าท = 700

บ าทต่อเดือน จะได้รับเงิ นเร าช นะ อีกงวดละ 700 บ าท

ใช้สิ ทธิเร าช นะผ่านร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงก ารคนละครึ่ง ร้ านธงฟ้าประชารั ฐ

ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมเร าช นะ สามารถใช้สิ ทธิได้จ นถึงวัน 31 พ.ค. 64

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เงิ นเร าช นะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ งวดที่ 4

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจ น ทุกคนจะได้รับเงิ นจ ากโครงก ารเร าช นะ เข้าบัตรฯ ทุกวันศุกร์ ดังนี้

กลุ่มที่เคยได้รับจ ากเดิม 300 บ าทต่อเดือน + เงิ นพิเศษ 500 บ าท = 800

บ าทต่อเดือน จะได้รับเงิ นเร าช นะ อีกงวดละ 675 บ าท

กลุ่มที่เคยได้รับจ ากเดิม 200 บ าทต่อเดือน + เงิ นพิเศษ 500 บ าท = 700

บ าทต่อเดือน จะได้รับเงิ นเร าช นะ อีกงวดละ 700 บ าท

ใช้สิ ทธิเร าช นะผ่านร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงก ารคนละครึ่ง ร้ านธงฟ้าประชารั ฐ

ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมเร าช นะ สามารถใช้สิ ทธิได้จ นถึงวัน 31 พ.ค. 64

ผู้พิก ารที่ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ บัตรคนจ น

จะได้รับเบี้ ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บ าท ต่อเดือน

อ่านเพิ่มเติม