แม่ๆอย่ านิ่งนอนใจเดือนนี้เงิ นไม่เข้ารีบติดต่อสอบถามด่วน

เดือนนี้เงิ นไม่เข้าอย่ านิ่งนอนใจรีบติดต่อสอบถาม เพราะท่านอาจจะติดสถานะ E24

เคยได้รับเงิ นแล้ว แต่มาเดือนนี้เงิ นไม่เข้าอย่ านิ่งนอนใจรีบติดต่อสอบถาม เพราะท่านอาจจะติดสถานะ E24ค่ะ

👉 #E24คือถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราวเนื่ องจากข าดข้อมูลผู้รับรองสถานะครัวเรือน #แต่มีการจ่ายเงิ นแล้ว

#วิธีแก้ไข ติดต่อ อบต./เทศบ าล/เขต จุดที่ลงทะเบี ยน หรือโทรสอบถามที่ พมจ.ว่าให้เราดำเนินการหาคนรับรองเองหรือทาง พมจ.จะดำเนินให้การเองค่ะ

💥หากให้เราดำเนินการเองก็ไปขอแบบฟอร์ม ดร.02ส่วนที่2. นำมาให้คนรับรอง2คนคือ

1. อสม./ ประธาน อสม./อพม.

2.ผู้ใหญ่บ้ าน/ผู้ช่วย/กำนัน

เซ็นต์รับรองพร้อมขอสำเนาบัตรประจำตัวผู้รับรองแนบส่งด้วยค่ะ

✅-ต่างจังหวัดแก้ไขที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุ ษย์จังหวัด (พมจ.)ที่ท่านลงทะเบี ยน

✅-กรุงเทพฯแก้ไขที่สำนักงานเขตที่ท่านลงทะเบี ยนหรือกรมกิจการเด็ ก ถนนมักกะสัน

#ปล. อบต./เท ศบ าล ท่านเพียงรับส่งเอกส ารและให้คำแนะนำเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ได้

หากติดปัญหาแนะนำให้โทรหรือเข้าไปแก้ไขที่ พมจ./สนง.เขต ที่ลงทะเบี ยนค่ะ

#การติดต่อสอบถามใดๆกับเจ้าหน้าที่ขอให้ใช้คำพูดและกริย าด้วยความสุภาพค่ะ

เพราะเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยแต่ผู้ลงทะเบี ยนแต่ละจังหวัดมีจำนวนมาก อาจจะล่ าช้าไปบ้ าง #ใจเขาใจเราค่ะ

~♥~กลุ่มเงิ นอุดหนุนเด็ กจากรั ฐบ าล(กลุ่มแรกของประเทศ)

อ่านเพิ่มเติม