ธ ก ส ปล่อยสินเชื่ อพอเพียงเลี้ ยงชีพ วงเงิน 50000 ไร้ดอกนาน 3 เดือน

ธนาคารธกส. ปล่อยสินเชื่ อพอเพียงเลี้ ยงชีพ ให้กู้ 50000 ไร้ดอกนาน 3 เดือน

สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม พอเพียง เพื่อ เลี้ ยงชีพ ไร้ดอกเบี้ยนาน 3 เดือน แรก ให้ วงเงิ น ในการกู้ สูงสุด ที่ รายละ 50,000 บ าท

ทาง เว็บไซต์ ธนาคาร เพื่อการเกษตร และ สหกรณ์ การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ให้ ราย ละ เอียด สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม พอเพียง เพื่อเลี้ ยงชีพ ใว้ว่า

สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม พอเพียง เพื่อ เลี้ ยงชีพ มีใว้ เพื่อให้ เป็น เงิ นทุน กับผู้ที่ ได้รับ ผลกระทบ

จาก โ ควิ ด – 19 และ ปัญหา ทางเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็น เงิ นทุน สร้างงาน และ สร้าง อาชีพ

ทั้ง อาชีพ เกษตร และ อาชีพ ที่เกี่ยวข้อง กับ เกษตร หรือ อาชีพ นอก การเกษตร ที่เป็น

อาชีพเสริม เพื่อที่จะหา รายได้ เช่น ขายของ ออนไลน์ ขายอาหาร ตามสั่ง ซักรีด เสริมสวย ซ่อมรถยนต์ นวดแผน โบราณ เป็นต้น

คุณสมบัติ ของผู้ขอกู้ สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม พอเพียงเพื่อเลี้ ยงชีพ

ต้องเป็น เกษตรกร หรือ ทายาท เกษตรกร และ บุคคลภายใน ครัวเรือน หรือ บุคคล ทั่วไป ที่ได้รับ ผลกระทบ จากโ ควิ ด – 19

ไม่เคย ขึ้น ทะเบี ยน เป็น ลูกค้า ของทาง ธนาคาร ธ.ก.ส. มาก่อน

มีแผน ที่จะ ทำ อาชีพ การเกษตร หรือ อาชีพ อื่นๆ เพื่อเลี้ ยงชีพ ที่ใช้ เงิ นลงทุน ไม่มาก

ระยะ เวลา ในการ จ่าย สินเ ชื่อ พอเพียงเพื่อเลี้ ยงชีพ

ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 64

วงเงิน สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม พอเพียงเพื่อเลี้ ย งชีพ

สูงสุด ที่ ไม่เกิน 50,000 บ าท ต่อราย

การ ชําระ เงิ นคืน ธนาคาร

ชำระคืนที่ ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่กู้ หากมีเห ตุ พิเศ ษ ให้ที่ ไม่เกิน 18 เดือน

อัตรา ดอกเ บี้ย สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม พอเพียงเพื่อเ ลี้ ยงชีพ

ในเดือน ที่ 1 ถึง 3 คิดอัตราดอกเบี้ ย 0 ต่อปี

หลังเดือน ที่ 4 คิดอัตราดอกเบี้ ย MRR ในปัจจุบัน อยู่ที่ ร้อยละ 6.50 ต่อปี

หลัก ประกัน การขอ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม พอเพียงเพื่อเลี้ ยงชีพ

ให้ใช้ ที่ดิน หรือ ที่ดิน พร้อมกับ สิ่ง ปลูกสร้าง จํานอง เป็น ประกัน ห นี้ ทางธนาคาร ให้กู้ ได้ที่ ไม่เกิน ร้อยละ 95 ของ วงเงิ น จํานอง

ให้ใช้ บุคคล ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป มาค้ำ ประกัน สามารถกู้ได้ที่ ไม่เกิน 50,000 บ าท

สามารถ ลงทะเบี ยน ได้ที่ Line : @BAACFamily

อ่านรายละเอียด ข้อมูล เพิ่มเติม ได้ที่ เว็ปไซต์ ธกส.

อ่านเพิ่มเติม