กรุงศรีให้กู้ 1 ล้าน ไม่ใช้ห ลักทรั พย์ไม่ต้องค้ำประกัน

ธนาคารกรุงศรีให้กู้ 1 ล้าน ไม่ใช้หลักทรั พย์ไม่ต้องค้ำประกัน

ข่าวดี สำหรับใคร ที่กำลัง เดื อดร้ อน ต้องการ เงิ นด่วน ไปหมุนเวียน เพื่อใช้จ่ าย ในชีวิต ประจำวัน

ทาง ธนาคาร กรุงศรี อยุธย า ได้มีการ ออก สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ส่วนบุคคล ออนไลน์

ให้ทั้ง ผู้ที่มี รายได้ ประจำ และ เจ้าของ กิจการ ต่างๆ สามารถที่จะ ขอ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม

จาก ธนาคาร กรุงศรี ได้ 1 ล้าน บ าท โดยที่ ไม่ต้องใช้ หลักท รัพย์ หรือ คนค้ำ ประกัน แต่อย่ างได

จุดเด่น สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม บุคคล ออนไลน์ กรุงศรี

ไม่ใช้ หลักท รัพ ย์ และ บุคคล มาค้ำ ประกัน

อนุมัติ วงเงิ นให้กู้ยืม สูงสุด ที่ 5 เท่า ของ รายได้ สูงสุด ที่ 1 ล้าน บาท

คิดอัตรา ดอกเ บี้ย แบบ ลดต้น ลดดอก

ผ่อนสบ าย ที่ 12- 60 เดือน

อัตรา ดอกเ บี้ย พิเศ ษ สำหรับ ผู้ที่มี รายได้ ประจำ

อัตรา ดอกเบี้ ย ที่ 9.99 % ใน 3 เดือนแรก

สำหรับ พนักงาน ที่มีการ รับ เ งินเดือน ผ่านทาง ธนาคาร กรุงศรี

อัตรา ดอ กเบี้ ย ที่ 10.99 % ใน 12 เดือนแรก

สำหรับพนักงาน ที่มี คุณสมบัติ ตาม ธนาคาร กรุงศรี กำหนด

อัตรา ดอกเบี้ ย พิเศ ษ สำหรับ ผู้ที่เป็น เจ้าของ กิจการ

อัตรา ดอกเบี้ ย ที่ 12.99 % ใน 12 เดือนแรก สำหรับ ผู้ที่เป็น เจ้าของ กิจการ ที่มี คุณสมบัติ ตาม ธนาคาร กรุงศรี กำหนด

การ อนุมัติ วงเงิ นให้กู้ยืม สินเชื่ อ ส่วนบุคคล ออนไลน์ และ ดอกเบี้ย ให้เป็นไป ตามเงื่ อนไข สินเชื่ อ ธนาคาร

ดอกเ บี้ย สูงสุด ที่ ไม่เกิน 25% ต่อ ปี

ค่า ธรรมเนียม และ ค่ าใช้จ่าย อื่นๆ ให้เป็นไป ตาม ประก าศ ของ ทาง ธนาคาร

อนุมัติ เงิ นให้กู้ยืม สูงสุด ที่ 5 เท่า ของรายได้ ต่อเดือน สูงสุด ที่ ไม่เกิน 1 ล้านบ าท

คุณสมบัติ ผู้ขอ สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม กรุงศรี

มี อายุ ตั้งแต่ 20 – 59 ปี

รายได้ ให้เป็นไป ตาม ธนาคาร กรุงศรี อยุธย า กำหนด

มี รายได้ ต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป

ในกรณี ที่มี รายได้ รวม 15,000 – 20,000 บ าท ขึ้นไป ทางธนาคารขอ สงวนสิทธิ์ พิจารณา

เฉพาะ ลู กค้ าเก่า ที่เคย อนุมัติ สินเชื่ อ ส่วนบุคคล ธนาคาร กรุงศรี ก่อน วันที่ 1 ก.ย. 2560

เป็น เจ้าของ กิจการ มีรายได้ หรือ ยอดขาย ต่อเดือน ขั้นต่ำ 200,000 บ าท ขึ้นไป

อายุงาน หรือ อายุ กิจการ ตั้งแต่ วันที่ จด ทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

มีเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อได้

สำเนา บัญชี เงินฝาก หน้าแรก ระบุ ชื่อ ผู้ ขอสินเชื่ อ

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธ ย า ได้ทุกสาขา

อ่านรายละเอี ยดเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธย า

อ่านเพิ่มเติม