ครม ไฟเขียวค่ าตอบแทน อสม ล่ าสุดรับแล้ว 1500 ใครได้บ้ างรีบดู

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข จัดพบปะ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้ าน

หรือ อสม.ภาคใต้ ที่จังหวัดพัทลุง ผ่านระบบประชุมทางไกล วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ พร้อมบอกข่าวดีว่า

ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี หรือ ครม.ไฟเขียวค่าตอบแทน อสม. เดือนละ 500 บ าท อีก 3 เดือน

ในรอบเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 รวม 1,500 บ า ทต่อคน

ทั้งนี้ ส่งผลให้ อสม. ได้รับเงิ นค่าตอบแทน ในการทำงานเสี่ ยงภั ย รวม 10 เดือน

โดย 7 เดือนแรก จำนวน 3,500 บ าท ได้โอนเข้าบัญชี อสม. แล้ว

เมื่อวันที่ 21 กันย ายน ที่ผ่านมา เนื่องจาก รั ฐบ าลได้เล็งเห็นถึง ความเสี ยสละ ความทุ่มเท ความขยันขันแข็งของ อสม. ทั่วประเทศ

อย่ างไรก็ตาม หลังได้ค่าตอบแทนแล้ว ขอให้ อสม. ขยันมากขึ้น เนื่ องจากเป็นงบประมาณของประเทศ

แต่ถือเป็นสิ่งตอบแทนค่าป่ วยการที่ อสม.ได้เสียสละความสุขส่วนตัว ซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ไปดูแลประชาช น

และมีผลให้ประเท ศไทย เป็นประเทศ ที่รับมือโ รคโ ควิ ด-19 เป็นอันดับ 1 ของโลกด้วยพลังของ แพทย์ พย าบาล เจ้าหน้ าที่สาธารณสุข และ อสม.ทุกคน

ป็นผลจากการทำงานเป็นทีม และไ ม่ใช่รับมือกับโ รคโควิ ด 19 เท่านั้น ยังสามารถรับมือกับสถานก ารณ์ได้ทุกเรื่อง นายอนุทินกล่าว

นายอนุทิน กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบ ายคนไทย 1 คนมีหมอประจำตัว 3 คน

เพื่อลดความแออัดสถานพย าบาล ลดเวลารอคอย ลดค่ าใช้จ่ายจากการรักษา ซึ่งจะขับเคลื่อนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ขณะที่ อสม.ถือเป็นหมอประจำบ้ านคนแรก ขอให้ อสม.มีความตื่นตัว

โดยกรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ จะดำเนินการสร้างเสริมทักษะประสบการณ์ให้ อสม.ทุกคนมีความรู้

ความชำนาญ ในการดูแลสุขภาพประชาชน เป็นมิตรแท้ ใกล้ตัว ใกล้ใจ คนไทยทุกคน

ในช่วงนี้ ขอฝากให้ อสม. ช่วยรณรงค์ประชาช น ให้สวมหน้ ากากผ้า หรือหน้ ากากอนามัย

ซึ่งช่วยป้ องกันทั้งโร คโควิ ด-19 และโร คทางเดินหายใจอื่น ๆ ไ ม่ให้แพร่เชื้ อ

ถือว่ามีประสิทธิภาพ ดีกว่าวัคซีน ช่วยลดความเจ็ บป่ วย และ ค่าใช้จ่าย ในการรักษาพย าบาลลง

คณะรั ฐมนตรี ยังมีมติเห็นชอบ จัดซื้อเครื่องฉายรังสี เพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาโร คมะเ ร็ง

ด้วยการฉายแสงขั้นสูง ทดแทนการผ่ าตั ด จำนวน 7 เครื่อง ซึ่งจะไปประจำ ครบทุกภาคของประเทศ

ได้แก่ โ รงพย าบ าลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โ รงพย าบ าลสุรินทร์ โร งพย าบ าลร้อยเอ็ด

โร งพย าบ าลมหาราชนครศรีธรรมราช โร งพย าบ าลสมุทรสาคร โร งพย าบ าลมหาราชนครราชสีมา และสถาบันมะเร็ งแห่งช าติ

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังเห็นชอบการอนุมัติ จ่ายค่าตอบแทนเสี่ ยงภั ย

ให้แก่ แพทย์และพย าบ าล ที่ยังค้างอยู่อีกจำนวน 200 กว่าล้านบ าทด้วย

อ่านเพิ่มเติม