หลวงพ่ อเจ้าอาวาสมีเมตตา เปิ ดวัดให้ ช าวนาต ากข้ าว

ไม่ต้องตากบนถนนแล้ว หลวงพ่ อเจ้าอาวาสมีเมตตา เปิ ดวัดให้ ชาวนาตากข้าว

ที่วัดศิริพัฒนาราม บ้ านหนองปลาน้อย ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร

วันที่ 13 พ.ย 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดศิริพัฒนาราม บ้ านหนองปลาน้อย ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร

มีชาวนาแห่นำข้าวที่เก็บเกี่ยวมาตากในลานวัด ตั้งแต่ลานพระอุโบสถ ไปจนถึงลานหอระฆัง

เต็มไปด้วยข้าวจากชาวนาที่นำข้าวมาตาก หลังทราบว่า เจ้าอาวาส เปิ ดวัดให้ ชาวนาตากข้าว

จากการสอบถามชาวนาที่กำลังตากข้าวในวัดทราบว่า หลวงพ่อเจ้าอาวาส ประกาศให้ชาวนาที่ไม่มีที่ตากข้าว

ให้นำมาตากที่ลานวัดได้ ดีกว่า ที่จะนำไปตากบนถนน ซึ่งเสี่ ยงต่อการเกิ ดอุบัติเห ตุ และเ สี่ย งต่อการสู ญห าย

นายทวีมิตร อายุ 54 ปี ชาวนาที่นำข้าวมาตาก กล่าวว่า ได้นำข้าวมาตากในวัดทุกปี เนื่ องจากท่านเจ้าอาวาสท่านใจดี

ท่านเล็งเห็นถึงความลำบากของพี่น้องญาติโยม ท่านได้ประกาศอนุญาตให้นำข้าวมาตากได้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีงาม

ดีกว่าชาวบ้ านนำข้าวไปตากตามท้องถนน ซึ่งชาวนาที่นำข้าวมาตากที่วัดแห่งนี้มีมากกว่า 50 เจ้า

เจ้าไหนข้าวแห้งก็เก็บใส่กระสอบกลับบ้ าน ขึ้นยุ้งฉาง เจ้าใหม่ก็เข้ามาตาก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ไม่มีการแย่งพื้นที่กัน

ด้านพระครูปราโมทพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัด กล่าวว่า ถือเป็นข้อตกลงร่วมกัน เป็นการช่วยเหลือความเดื อดร้อนให้ชาวนา

ที่ไม่มีพื้นที่ตากข้าวหลังจากเก็บเกี่ยว ให้สามารถนำข้าวมาตากที่ลานวัดได้ ถือเป็นการแบ่งเบ า ลดภาระให้ญาติโยม

หมู่บ้ านเจริญ วัดวาอารามก็เจริญ การนำข้าวมาตากที่วัด ดีกว่าเอาไปตากตามถนนซึ่งเสี่ ยงต่อการเกิ ดอุบัติเห ตุ และเสี่ ยงต่อการสู ญห าย

อ่านเพิ่มเติม