บัตรคนจ นเงิ นเข้าอีก 5เด้ง ส่วนลดเพี ยบรีบไปดู

สำหรับผู้ถือบัตรคนจ น ในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือบัตรคนจน ราว 14 ล้านคน

จะได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ โดยเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภ คที่จำเป็น สินค้ าเพื่อการศึกษา

และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกร รม จำนวน 500 บ าทต่อคต่อเดือน รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้ นับเป็นเดือนที่ 2 แล้วที่ได้รับสิทธิ

สำหรับวันนี้วันที่ 1 พฤศจิกายน 63 เงิ นซื้อสินค้ าเข้าแล้วไปใช้สิ ทธิ์กันได้เลย และได้รับสิทธิ์ อะไรบ้ างนั้นไปดูกันเลยครับ

1.ซื้อสินค้ า 700-800 บ าท (ตามเกณฑ์รายได้)

2.ค่ าเดินรถสาธารณะ 500 บ าท

3.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บ าท (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง)

4.เงิ นช่วยเหลือค่ าไฟฟ้า 230 บ าท (1 ครัวเรือนใช้ได้ 1 สิทธิ และต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด) ผู้ใช้สิทธินี้อยู่แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ต่อเนื่ อง

ส่วนผู้ที่ยังไ ม่เคยใช้สิทธิและต้องการจะใช้สิทธิ ต้องแจ้งก่อน ที่สำนักงานไฟฟ้าในพื้นที่บ้ านของท่าน

5.เงิ นช่วยเหลือค่ าน้ำประปา 100 บ าท (1 ครัวเรือนใช้ได้ 1 สิทธิ และต้องใช้น้ำประปาไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด) ผู้ใช้สิทธินี้อยู่แล้ว

สามารถใช้สิทธิได้ต่อเนื่ อ ง ส่วนผู้ที่ยังไ ม่เคยใช้สิทธิและต้องการจะใช้สิทธิ ต้องแจ้งก่อน ที่สำนักงานประปาในพื้นที่บ้ านของท่าน

สอบถามรายละเอียด โทร.02-1092345 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม