ผู้ปกครองยืนยั นสิ ทธิ พม เตรียมให้น้องๆ คนละ 1000

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เ ปิดเผยภายหลังประชุมคณะกร รมการ 10 ปลัดกระทรวงว่า

ที่ประชุมได้พิจารณาการช่วยเหลือกลุ่มตกค้างที่ไ ม่ได้รับเงิ นเยียวย า 5,000 บ าทเพิ่มเติม

โดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์กลับไปทำแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเปราะบ างเพิ่มเติม

จากเดิมที่เสนอมาใช้เงิน 39,000 ล้านบ า ท สำหรับช่วยเหลือกลุ่มผู้พิกา ร เด็ กแรกเกิ ด ผู้สูงอายุ และคนไ ร้บ้านรวม 13 ล้านคน

ให้ขย ายไปกลุ่มประชาชนในพื้นที่ห่างไกล คนเข้าไ ม่ถึงอินเทอร์เน็ท ให้ได้รับเยียวย าแต่ไ ม่เท่ากันทุกคน

และอาจต้องใช้งบมากกว่าเดิม แต่จะไ ม่นับรวมนักศึกษาจบใหม่ แม่ค้ าออนไลน์ ข้าราชการบำนาญ คนว่างงานอยู่เดิม

นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอให้ช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรม

เช่น อาชีพนาฎศิลป์ ศิลปะพื้นบ้ าน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอให้ช่วยเหลือบุคลากรด้านนักกีฬา การเข้าถึงซอฟท์โลนของธุรกิจท่องเที่ยว

โดยให้ทุกหน่วยงานทำการบ้ านนำกลับมาเสนอใหม่ในกลางเดือนนี้ โดยจะใช้เงิน พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบ า ทช่วยเหลือทั้งหมด

จากนั้นจะเสนอคณะกร รมการกลั่นการใช้เงิ นกู้ และ ครม.พิจารณาต่อไป ในเบื้องต้น พม.จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบ างจำนวน 13 ล้านคน

โดยแจกเ งินให้คนพิกา ร ผู้สูงอายุ เด็ ก

แ รกเกิ ดถึงอายุ 6 ปี เพิ่มอีกคนละ 1,000 บ าท เป็นเวลา 3 เดือน เช่น เดิมได้รับเบี้ยผู้พิกา ร 1,000 บ าท ก็จะเพิ่มเป็นเดือนละ 2,000 บ าท

ส่วนผู้สูงอายุจะได้เพิ่มจากเบี้ ยอีกคนละ 1,000 บ าท แต่คนไ ร้บ้ านจะไ ม่แจกเป็นเงิ นแต่จะช่วยหาที่พักอาศัย

และอาหารการกินให้แทน ส่วนอาชีพนาฏศิลป์ นักกีฬา จะพิจารณาดูว่ามีสิทธิได้รับเงิ นเยียวย า 5,000 บาทหรือไม่ แต่ถ้าไ ม่ได้จะมีการจัดหามาตรการอื่นช่วย

อ่านเพิ่มเติม