ธนาคารไทยพาณิชย์ให้กู้ได้ วงเงิ น 3 หมื่นไม่ต้องมีหลักทรั พย์หรือบุคคลค้ำประกัน

ธนาคารไทยพาณิชย์ ใจดี ให้กู้ได้ 20,000-30,000 บ าท ไม่ต้องมีหลักท รั พย์หรือบุคคลค้ำประกัน

อีกหนึ่งบริการ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม จาก ธนาคาร ไทยพาณิชย์ SCB กับ สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยื ม ส่วน บุคคล Speedy Loan จาก ทาง ธนาคาร ไทยพาณิชย์

ที่สามารถ สมัครขอ สินเชื่ อ 20,000 – 30,000 บ าท กันได้แบบง่ายๆ โดยที่ไม่จำเป็น จะต้องมี หลักทรั พย์ หรือ บุคคล ค้ำ ประกัน แต่อย่ างได

และยังสามาระ รับเงิ นสด เข้าทาง บัญชี ธนาคาร ที่ได้ลงทะเบี ยนเอาใว้ พร้อมกับ วงเงิ น ในการกู้ ที่ สูงสุด 5 เท่า ของรายได้ ต่อเดือน

สะดวก กับ หลาก หลาย ช่องทาง ในการ ผ่อนชำระ เ งินคืน อีกด้วย สามารถสมัครกันได้ง่ายๆ โดยที่ ไม่ต้องมี หลักทรั พย์ และ บุคคล ค้ำ ประกัน

วงเงิ น ในการ อนุมัติ เริ่ม ตั้งแต่ 20,000 ไปจนถึง 3,000,000 บ าท เลยทีเดียว

ถ้าหากขอกู้ที่ 20,000 – 30,000 บ าท ผู้ที่กู้ สามารถผ่อนได้นานถึง 24 เดือน

ในการผ่อนชำระคืนธนาคาร จะผ่อนแบบรายเดือน ที่เดือนละ เท่าๆกัน

และยังคิด อัตรา ดอกเบี้ ย แบบ ลดต้น ลดดอก อีกด้วย

ยิ่งผ่อนหมดเร็ว ดอกเบี้ ย ก็จะยิ่ง น้อยลงตามไปด้วย

เงื่ อนไขโดยรวม จากธนาคาร ไทยพาณิชย์

สำหรับ อัตรา ดอกเบี้ ย สินเชื่ อ เ งินให้กู้ยืม บุคคล Speedy Loan

นั้นใช้กับลู กค้า ที่ทำการสมัคร และ ได้รับอนุมัติ ในระหว่าง 1 ต.ค – 31 ธ.ค 63 นี้เท่านั้น

การ อนุมัติ สินเชื่ อ เ งินให้กู้ยืม ให้เป็นไป ตามธนาคาร กำหนด เอาใว้

หลักเกณฑ์ของผู้สมัคร

1. ผู้ที่ขอกู้ ต้องมี อายุ 20 – 60 ปี

2. มี รายได้ ขั้นต่ำ ที่

15,000 บ าท สำหรับ พนักงาน ที่ทำงาน ประจำ และ ได้รับการบรรจุแล้ว

15,000 บ าท สำหรับ เจ้าของ ธุรกิจ รายย่อย

3. มีหมายเลข โทรศัพท์ ติดต่อ ได้

เอ กส าร การสมัคร ขอสินเชื่ อ

สำเนา บัตร ประชาช น ใบเดียว เท่านั้น หรือ สำเนา บัตร ข้าราชการ ที่มีเลข ประจำตัว และ รูปถ่าย บนบัตร

สำเนา ทะเบี ยน บ้ าน

สลิป เงิ นเดือน ณ ปัจจุบัน หรือ หนังสือ รับรอง เงิ น เดือน พร้อม สำเนา ใบ แจ้ง ยอด เงิ น ฝาก

ย้อนหลังที่ 3 เดือน สำหรับ พนักงาน ที่ทำงานประจำ

สำเนา หนังสือ จด ทะ เบี ยน ห้าง หุ้น ส่วน จาก กระทรวง พาณิชย์

พร้อม สำเนา ใบ แจ้ง ยอด เงิ น ฝาก ย้อนหลังที่ 6 เดือน ใช้สำหรับ เจ้า ของ กิจการ ทั่วไป

สำเนา บัญชี เงิน ฝาก หน้า แรก ที่ให้โอนเงิ นเข้า เมื่อได้รับการอนุมัติ

สามารถ สอบถาม ข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ุกสาขา หรือ SCB Call Center 02-777-7777

อ่านเพิ่มเติม