ไม่มีงานทำอ อ มสินให้กู้ได้ 200000 บ าท ลงทุนก่อนได้กำไรค่อยคืนทีหลัง

คนไม่มีงานทำ ออมสินให้กู้ได้ 200,000 ลงทุนก่อนได้กำไรค่อยคืน

สินเ ชื่อ จากธนาคาร ออมสิน ตามนโยบ ายของทางรั ฐบ าล สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม โครงการ

ธนาคาร ประชาช นจุดเด่นๆ ของสินเ ชื่อตัวนี้ คือ เป็นการ ให้เงินลงทุน หรือ เงินลงทุน

แบบหมุนเวียน ในใช้ในการ ประกอบ อาชีพ หรือ ใช้เพื่อเป็นค่ า ใช้จ่าย ต่อการ ดำรงชีพ หรือ ใช้เพื่อ ชำระห นี้ อื่นๆ

สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม ตัวนี้ เป็นสินเ ชื่อ ที่มีใว้ สนับสนุน ให้ ประชาช น ประกอบ อาชีพ

หรือ ธุรกิจ ขนาดย่อม เป็นของ ตนเอง โดยเป็นการให้ สินเ ชื่อ เพื่อใว้เป็น เงิ นทุน หรือ ใช้หมุนเวียน และ ใช้ชำระห นี้ ต่างๆ

จำนวน เงิ นให้กู้ยืม

ให้กู้ได้ ตามความสามารถ ในการ ชำระคืน ที่ ไม่เกิน รายละ 200,000 บ าท

เมื่อรวม จำนวน เงิ นกู้ คงเหลือ ตามสัญญาเดิม ของ สินเ ชื่อ โครงการ ธนาคาร ประชาช น

ในทุก ประเภท ณ วันที่ ทำนิติกร รม สัญญา จะต้อง ไม่เกิน ที่ 200,000 บ าท/ราย

อัตรา ดอกเ บี้ย สินเชื่ อ

ในกรณีที่ ผิ ดนัด ไม่มีการ ชำระห นี้ ให้อัตราดอกเบี้ ย เป็นไป ตามประก าศ ทางธนาคาร

ระยะเวลา ในการ ชำระคืน เงิ นให้กู้ยืม

เงิ นกู้ ใน ระยะสั้น ให้มีการ ทบทวน วงเงิ น ในทุกๆปี

เ งินกู้ ใน ระยะย า ว

วงเงิ น ไม่เกิน 50,000 ให้กู้ได้ ที่ ไม่เกิน 3 ปี

วงเ งิน ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 ให้กู้ได้ ที่ ไม่เกิน 5 ปี

วงเ งิน ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 ให้กู้ได้ ที่ ไม่เกิน 8 ปี

คุณสมบัติ ผู้สมัครขอสินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ออมสิน

เป็นผู้ประกอบการ รายย่อย เช่น

ค้าขาย และ ผลิต สินค้า อุปโภค บริโภ ค เพื่อจำหน่าย

เป็นผู้ที่มี รายได้ ประจำ เช่น

ข้าร าชการ ตำรวจ ทหาร ลู กจ้ างหน่วยงาน ราชการ รั ฐวิสาหกิจ บริษัทเอ กช น มีเงิ นเดือน ประจำ

เป็นผู้ที่ ยังไม่มีอาชีพใดๆ ที่ตั้งใจ จะ ประกอบ อาชีพ

เป็น บุคคล ธรรมดา มี สัญชาติไทย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

มีที่อยู่อาศัย ที่แน่นอน ติดต่อได้

มีสถานที่ ประกอบ อาชีพ และ ที่อยู่ อาศัย ที่ แน่นอน

เปิ ด บัญชี เงิ นฝาก เผื่อเรียก ที่ สาขา ที่ยื่น ขอกู้

ไม่เป็น ลู กจ้ าง หรือ พนักงาน หรือ ผู้บริหาร หรือ กร รมการ ธนาคาร ออมสิน

หลัก ประกัน เงิ นให้กู้ยื ม

กรณีที่ใช้ บุคคล มาค้ำ ประกัน ผู้ที่ค้ำ ประกัน ต้องมี คุณสมบัติ คือ

อายุ 20 ปี ขึ้นไป

มีที่อยู่ อาศัย แน่นอน ติดต่อได้

ไม่เป็น พนักงาน ออมสิน

ลงทะเบี ยน และ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gsb.or.th/gsb_govs/bank_people/

อ่านเพิ่มเติม