ตร วจสอบสิ ทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐประจำเดือน พฤศจิกายน

สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

สำหรับเดือน พฤศจิกายน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐมีสิทธิอะไรบ้ าง

สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เดือน พฤศจิกายน

วงเ งินรูดซื้อสินค้า 200-300 บ าท

วงเงิ นพิเศ ษ 500 บ าท (รับเป็นเดือนที่ 2)

ค่าโดยสารสาธารณะ 500 บ าท

ส่วนลดค่ าไฟฟ้า 230 บ าท (ต้องลงทะเบี น)

ส่วนลดค่ าน้ำ 100 บ าท (ต้องลงทะเบี ยน)

เงินเพิ่มผู้พิการ 200 บ าท

รายละเอียดสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

1.วงเงินรูดซื้อสินค้า

-ผู้มีรายได้ ไม่เกิน 30,000 บ าท/ปี จะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้า 300 บ าท/เดือน

-ผู้มีรายได้ 30,000 บ าท- 100,000 บ า ท/ปี จะได้รับวงเ งินรูดซื้อสินค้า 200 บ าท/เดือน

*วงเงิ นเข้าทุกวันที่ 1 ของเดือน / ไม่สามารถกดเป็นเงินสด หรือ กด ATM ได้

2.วงเงิ นพิเศ ษ ในมาตรการเพิ่มกำลังซื้อ

ม า ต รการกระตุ้นเศรษฐกิจของรั ฐบ าลมอบวงเงินเพิ่มกำลังซื้อให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการคนละ 1,500 บ าท แบ่งจ่าย

วันที่ 8 ต.ค. รับ 500 บ าท

วันที่ 1 พ.ย. รับ 500 บ าท

วันที่ 1 ธ.ค. รับ 500 บ าท

*ม าตรการเพิ่มกำลังซื้อของรั ฐบ าลไม่สามารถกดเป็นเ งินสด หรือกด ATM ได้

3.ค่ าโดยสารสาธารณะ

จะได้รับเป็นวง เงิ นให้ใช้จ่ายกับรถสาธารณะประจำทาง เช่น รถเมล์-รถไฟฟ้า, รถ บขส. , รถไฟ โดยจะได้รับทุกๆเดือน

*ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

4.ส่วนลดค่ าไฟฟ้า 230 บ าท (ต้องลงทะเบี ยน)

รั ฐบ าลได้ขยายระยะเวลาออกไปถึง กันย ายน 2564 หากใครที่เคยลงทะเบี ยนอยู่และได้รับเงินคืนเป็นประจำอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเ บี ยนใหม่

ผู้ลงทะเบี ยนจะได้รับเงินคืนในรูปแบบของการโ อนเงิ นเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money

ในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM กรุงไทยได้

จำกัด 1 หม้อแปลงไฟฟ้า / 1 ครอบครัว เท่านั้น

หากใช้ไฟฟ้าเกิน 230 บ าท ท่านจะไม่ได้รับเ งินคืน

จะได้รับเงิ นคืนในรอบเดือนถัดไป ทุกวันที่ 18

สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่

โดยติดต่อที่สำนักงานใกล้บ้ าน

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

*สิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้านี้ ท่านต้องจ่ายเงินในเดือนนี้ก่อน แล้วเงินจะคืนให้ในเดือนถัดไป ทุกๆวันที่ 18

5.ส่วนลดค่ าน้ำ 100 บ าท (ต้องลงทะเบี ย น)

ม าตราการนี้มีการขย ายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปีโดยจะสิ้นสุดในเดือนกันย ายน 2564

สำหรับผู้ที่ลงทะเบี ยนอยู่แล้วไม่ต้องลงใหม่ สิทธิจะถูกขยายออกไปโดยอัตโนมัติ

สำหรับผู้ที่ต้องการรับสิทธิสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประปาใกล้บ้ าน

จำกัด 1 หม้อมิเตอร์ / 1 ครอบครัว

เดือนไหนใช้เกิน 100 บ าท ท่านจะไม่ได้รับส่วนลดนี้

จ่ายก่อน ในเดือนนี้ ท่านจะได้รับเงิ นคืนในเดือนหน้า ทุกวันที่ 18

*ส่วนลดนี้ สามารถกดเป็นเงิ นสด ATM ออกมาได้

6.เงิ นเพิ่มของผู้พิการ 200 บ าท

เงิ นที่เพิ่มนี้คือเงินให้สำหรับผู้พิการที่ถือบัตรคนจน มีประมาณ 1.1 ล้านราย

โดยยอดเงิ นจะเข้าทุกวันที่ 10 ของเดือนนั้นๆ (ไม่เว้นวันหยุด) สามารถกดเป็นเงินสด ATM ได้

อ่านเพิ่มเติม