เผยแพร่ระเบี ยบใหม่ล่ าสุด ขอและต่ออายุใบอนุญ าตขับรถ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง การขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.2563 ระบุว่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๔ วรรคสอง

แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓)

พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๔๔ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒

และมาตรา ๔๙ (๖) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๔๗ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม