คนที่เกิ ด 5 รา ศีนี้มีบุญเก่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปิดทางร ว ย

รา ศีสิงห์

ที่ผ่านมานั้น คุณมักจะติดปั ญห า เรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านอ ยู่เรื่อ ยไป เงินชนเดือนตลอ ดที่ผ่านมา ดูเหมือนว่า มีมากใช้มาก เป็นคนที่ ไม่ค่อ ย

คิดเรื่องการวางแ ผ น ท างการเงินสักเท่าไหร่ช่วงหลังจากนี้ไปคุณจะได้ โ ช คจากตัวเลขจะมีเพื่อนร่วมงานนำมา

ให้เป็นรางวัลใหญ่ จะกล่ าวต่อไปนี้ เป็นโ ช คชะต า ของช่วงครึ่งปีแรกชีวิตจะเปลี่ยนไป อย่ างสิ้ นเชิง

จากคน ไม่เคยมีจะมีแบบ ไม่น่าเ ชื่ อชีวิตดีขึ้นมีคนนับ น่าถือต าน่าอิจฉาคนที่เกิด วันนี้จริงๆ บ อ กเลยว่าดว งการเงิน

ในปีนี้หากคุณได้ทำธุรกิจ เป็นของตัวเองคุณจะรวยเร็วมา ก เ พราะเป็นช่วงโ ช คชะต า

ของคนรวยมาเกิ ด อ่า นแล้วชอบ แน ะนำให้แ ช ร์เ ก็ บไ ว้ ให้โ ช คเข้าข้ า งคุ ณ ขอให้สมหวั ง ดั่งคำทำน า ย ด้วยเทอญ สา ธุบุญค่ะ

รา ศีธนู

ที่ผ่านมานั้น ดว งต ก อย่างเห็นได้ชัด ห ล ายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ดั่ง ที่คิดสักเท่าไหร่ การเงิน ในช่วงเดือน ที่ผ่านมาก็แย่ เดือนช น เดือนเลยสำหรับดว ง

ชะต า ที่จะกล่าวต่อไปนี้นั้น เป็นช่วงดว งชะต าที่จะเกิดขึ้นในครึ่งปีแรก หลังดาวเคร าะห์ย้ ายออ กไปแล้ว

จะไม่หวนหลับ มาอีกแล้ว ต่อจากนี้ชีวิตจะดีขึ้น เป็นไหนๆ หลายสิ่งจะดีขึ้นแบบ

ไม่น่าเชื่ อจริงๆท่านมีเกณฑ์ที่จะ ถูกสลากรางวั ลใหญ่ๆ ในปีนี้อย่างแน่นอน แน ะนำว่าก่อนสิ้นเดื อน

ก็ซื้อๆ เก็ บไว้ ใต้หมอนนะ ดว งกำลงมาอ่ า นแล้วชอบแน ะนำให้แ ช ร์เ ก็ บไว้โ ช คเข้าข้าง ขอให้สมหวังดั่งคำทำน า ย ด้วยเทอญ สาธุบุญครับ

รา ศีกรกฎ

ช่วงชีวิตคุณดู เหมือนว่าจะติดปัญห า เรื่องเ งิ น การกู้ห นี้ยืมสิ น อ ยู่เรื่อ ยมาหยิ บจั บอะไรไม่ค่อ ย จะ ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่

แต่ไม่ต้องกลั วหลังจากนี้ไปสิ้นเดือนดว งจะเปลี่ยนไป อย่างน่าประหล า ดใจ ดว งที่จะกล่าวนี้เป็นก ร รมดี

ที่จะเกิดขึ้น ในช่วงครึ่งปีแรก ดว งมีเกณฑ์ถูกสลากรางวั ลใ ห ญ่ๆ

ที่สามารถปลดห นี้สินไปตลอ ดกาลได้เลย สำหรับเรื่องความรักนั้น จะไปได้สวยในช่วง

ต้นเดือนคุณต้องให้เวลา ให้ความสำคัญกับคู่รักคุณให้ มากขึ้นกว่านี้

รา ศีมังกร

ที่ผ่านมานั้นดูเหมือน ว่ าคุ ณ มีห นี้มีสิน เ ต็มไปหมด หลายสิ่งหลายอย่ า ง

เ กิดจากการกระทำ ของคุณเอง ทั้งนั้นทั้งในเรื่องอ ย ากได้อ ย าก มีเหมือนคนอื่น จนกลายเป็นห นี้สิ น ต ามตัวจนในที่สุด แต่บ อ กเลยว่าฟ้ าเปลี่ยน

ดว งเปลี่ยนหมดแล้วนับจากวันนี้ไป บุญวาสนา ที่เคยได้ทำไว จะส่งผลให้ชีวิตคุณดีขึ้น

อย่างเห็นได้ชัด ห นี้สินจะคลายจากคนที่มีศั ต รูก็จะกลายเป็นมิตร

ในที่สุด อ่ า นแล้วดีให้แ ช ร์เก็ บไว้ให้โ ช คเข้าข้างคุณ ขอให้สมหวั ง ด้วยเทอญ สาธุบุญครับ

รา ศีตุลย์

ช่วงปีที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลา ที่ดี พ อ สมควรเลยนะ แต่อาจมีปั ญห า เรื่องเพื่อนบ้ าง

เป็นบ า งครั้ง การเงินไม่ลงตัวสักเท่าไหร่ เพื่อนที่เคยรู้จัก เริ่มเปลี่ยนไปเพร าะคำว่าเงินคำเดียว เท่านั้น จนในที่สุด ก็จะเสี ยเพื่อน คนนั้นไป

ที่กล่าวมาเป็น ดว งของปีที่แล้ว ซึ่งมันผ่านพ้นไ ป เรียบร้อ ยแล้ว หลังจากนี้อีกครึ่งปีแรก

ขอบอ กเลยว่ า เป็นช่วงนาทีทอง ของคุณเลยก็ว่า ไ ด้ หยิ บจั บอะไร ดีไปหมดการเงินการงานรุ่งพุ่งแรงจริงๆ

ปีหน้ามีเกณฑ์ได้ บ้ านหลังใหญ่อย่างแน่นอน อ่า นแล้วดีแน ะนำให้แ ช ร์เ ก็ บไว้ ให้สมหวั งดั่ง คำทำน า ย โ ช คเข้าข้าง ด้วย เทอญส า ธุบุญค่ะ

อ่านเพิ่มเติม