เจอร อ ยรั่วอ่างเก็บน้ำ ผู้ว่าสระแก้วเตื อนด่วน เร่งระบ าย แจ้ งยกของขึ้นที่สูง

ผู้ว่าฯสระแก้วแจ้งเตื อนด่วน หลังพบรอยรั่วที่อ่างเก็บน้ำห้วยย าง กลมชลฯ

เร่งซ่อม-ระบ ายน้ำ หลังเจอฝนตกสะสมหลายวัน แ จ้งพื้นที่ท้ายอ่าง ยกของขึ้นที่สูง

วันที่ 23 ต.ค.63 ที่ศาลากลางหมู่บ้ านโคกสะแบง หมู่ 4 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว

พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ สส.สระแก้ว เขต 3 พรรคพลังประชารั ฐ นางพัฒนา รัตนธรรม

นายก อบต.ท่าข้าม บริษัทฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์ บริษัทคูบูต้า ทหารพราน ตำรวจ หน่วยกู้ ภั ยอรัญประเทศ

ทุกภาคส่วนลงพื้นที่ ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ เพื่อมอบถุงธารน้ำใจให้แก่ประชาช นที่ได้รับความเดื อดร้ อน

ที่ประสบอุทกภั ยในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ พร้อมทั้งลงพื้นที่มอบถุงธารน้ำใจให้แก่ประชาช นในพื้นที่ด้วย

ส่วนในเขตเทศบ าลเมืองอรัญประเทศน้ำได้ลดเข้าสู่ภภาวปกติแล้ว

นายเกียรติศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์น้ำบริเวณเทศบ าลเมืองอรัญประเทศ

ปริมาณน้ำลดลงเข้าสู่ภาวปกติแล้วในเขตตลาดอรัญประเทศ ส่วนที่ ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ

ซึ่งเป็นตำบลที่อยู่ติดชายแดนกัมพูชาและเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนไหลลงสู่ประเทศกัมพูชา

ปริมาณน้ำยังคงมีระดับ 20-80 ซม.สถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะ อ.อรัญประเทศ

หนักมาก เพราะมวลน้ำไหลมาจากห้วยพรมโห ดที่จะไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน

“ได้รับแจ้ งจากโครงการชลประทานสระแก้ว ด่วนที่สุด แจ้งว่า ตามที่ฝนตกหนักตั้งแต่วันที่ 7-21 ต.ค.63

ตรวจวัดปริมาณฝนสะสมที่อ่างเก็บน้ำห้วยย างได้ 77 มม. ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยย างเป็นจำนวนมาก

คิดเป็นปริมาณ 3 ล้าน ลบ.ม. ทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่ างรวดเร็ว

และได้ตรวจพบว่ามีปริมาณน้ำรั่วซึมออกจากท้ ายตัวเขื่อน ที่ กม 2+158 ของตัวเขื่อน ในอัตรา 0.026 ลบ.ม./วินาที

ปัจจุบันอยู่ระหว่างซ่อมแซมแก้ไขโดยมีผู้บริหารกรมชลประทาและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภั ยเขื่อน ควบคุมการดำเนินการอย่ างใกล้ชิด” นายเกียรติศักดิ์ กล่าว

สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์การควบคุมได้ และขอยืนยันว่าเขื่อนยังมีความมั่นคงแข็งแรง

โครงการชลประทานสระแก้วมีความจำเป็นจะต้องระบ ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยย าง ผ่านคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย

ฝั่งขวา และคลองห้วย ย าง ในอัตรา 10.00 ลบ.ม./วินาที เพื่อลดระดับน้ำในการซ่อมแซมแก้ไขในตัวเขื่อน

จึงอาจมีน้ำล้นตลิ่ง และท่วมถนน สาย 3348 (ช่วงบ้ านโคกมะกอก บ้ านโคกแจง)

เกิ ดผลกระทบในพื้นที่ ต.ทัพราช, ต.ตาพระย า และ ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระย า จ.สระแก้ว

จึงขอให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว สถานีวิทยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว

อำเภอตาพระย า แจ้งเตือนประชาช นในพื้นที่ริมคลองส่งน้ำ คลองห้วยย างและข้างเคียง

เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือจากสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง เช่น ยกสิ่งของและทรั พย์สิน รถยนต์ รถมอเตอไซค์

เครื่องมือประกอบอาชีพ ฯลฯ ขึ้นที่สูง ดูแลผู้ป่ วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้ปลอดภั ย

ตรวจตราอุปกรณ์ฟฟ้าแสงสว่าง ให้มีความปลอดภั ย หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางคมนาคม และลงไปในน้ำที่มีกระแสน้ำไหลแ รง เป็นต้น

ให้แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) แขวงทางหลวงช นบทสระแก้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตรวจสอบเส้นทางในความรับผิดชอบ เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์

ในการแก้ใขปัญหาที่อาจเกิ ดขึ้นในเส้นทางที่รับผิดชอบให้อำเภอตาพระย า

แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้ าน

ให้ดำเนินการแจ้งเตื อนประชาชนริมคลองส่งน้ำ คลองห้วยย าง และพื้นที่ใกล้เคียง ให้รับทราบสถานการณ์ดังกล่าว

ด้าน นางพัฒนา รัตนธรรม นายก อบต.ท่าข้าม กล่าวว่า เริ่มมีฝนตกหนักมีน้ำท่วมสูง ได้ประสาน

พ.อ.เอ กพงษ์ กฤตย าเกียรติชุติ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 12 นำกำลังพลช่วยเหลือขนสิ่งของประชาช น

ขึ้นที่สูงเพื่อปลอดภั ยของท รัพย์สินจากนั้นก็มีหน่วยที่เกี่ยงข้องเข้าช่วยเหลืออย่ างต่อเนื่ อง ในการช่วยเหลือ

อบต.ท่าข้าม ได้นำถุงยังชีพและข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้กับประชาช นที่ถูกน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดื อนร้อนจนครบทุกหมู่บ้ านดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม