ใครเดื อดร้อนไม่มีเงิ นใช้ พม.ให้เงิ นพิเศ ษอีก 2,000 บ าท

น างพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์

ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์

ได้ออกมาแถลงข่าว เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

จากกรณีข่าวต่างๆ ที่ออกไปว่ากระทรวงพม. จะให้เ งินเยียวย า 2,000 บ าทนั้น

เป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นเงิ นสงเคร าะห์ของพม.

ซึ่งเราให้กับผู้ที่ประสบปัญหา โดยมีนักสังคมสงเคร าะห์ลงพื้นที่เข้าไปดูแลรายบุคคล

นอกจากเงินช่วยเหลือ 2,000 บ าทแล้ว ที่ต้องการความช่วยเหลือไหม

เพื่อสนับสนุน นมผง แพมเพิร์ส หรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับ ผู้สูงอายุ

สำหรับเงิ นช่วยเหลือนี้ แม้ได้เงิน 5,000 บ าทแล้ว แต่ยังมีความเดื อ ดร้ อนอยู่

ก็สามารถมาขอความช่วยเหลือได้ ไม่ได้ตั ดสิ ทธิ ขอให้เป็นผู้ได้รับความเดื อ ดร้อนจริงๆ

ทั้งนี้ พม.ได้ให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ หรือ อพม.

ที่มีอยู่ทุกชุมช น 286 ชุมชน ให้รีบดำเนินการลงไปช่วยเหลือแล้ว

ประชาช นที่เดื อดร้อนสามารถแจ้งความเ ดื อดร้ อนกับอพม. หรือ ที่เบอร์ 1300 ได้

อ่านเพิ่มเติม