สินเชื่ อให้กู้ยืมเงิ น ธนาคารไทยเครดิต ให้ยืมเงิ นง่าย 5000 ถึง 200000

ธนาคารไทยเครดิต สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ให้ยืมเงินง่าย 5,000 – 200,000

ข่าวดี สำหรับ ใครที่ กำลัง เดื อดร้อน เรื่องเงิ น และ คิดจะไป กู้ ยืมเ งิน นอกระบบธนาคาร

หรือ กู้นอกระบบ ให้หยุดคิด ได้เลย เพราะตอนนี้ ธนาคาร ไทย เครดิต ได้มี สินเชื่ อ เงินให้กู้ยืม

ที่ให้ยืมเงิ น กันแบบง่ายๆ ให้กู้ได้ ตั้งแต่ 5,000 บ าท จนถึง 200,000 บ าท ไม่จำเป็น

ต้องไปขอ กู้เงิน และ เป็นหนี้ นอกระบบ กับดอกเ บี้ย ที่แสนแพง ให้เสียเวลา อีกต่อไป

ทาง ธนาคาร ไทย เครดิต ได้ออกมา ปล่อย สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม เพื่อคน ค้าขาย เป็น สินเ ชื่อ

ที่ให้ พ่ อค้ า แ ม่ค้ า ได้กู้แบบง่ายๆ ซึ่งทาง ธนาคาร ไทยเครดิต ก็ได้บอกมาว่า ให้ยืมก่อน ไม่ต้องใช้

หลักทรั พย์ หรือ บุคคล มาค้ำ ประกัน แต่อย่ างได ให้ทุกคน สามารถที่จะ เข้าถึง เงิ นทุน

แบบด่วน ได้อย่ าง ปลอดภั ย ไม่ต้องเป็นห นี้ นอกระบบ ให้ปวดหัวอีกต่อไป

กู้ยืมเ งินได้ ที่ 2 แสนบาท ระยะเวลาผ่อนชำระคืน

ทาง ธนาคาร ไทย เครดิต ออกสินเชื่ อ เ งินให้กู้ยืม ปี 2563 มีให้

พ่ อค้ า แ ม่ค้ า ได้กู้ยื มเงิ น ชื่อ สิ นเชื่ อ คือ สินเชื่อ นาโน และ ไมโคร เครดิต

ธุรกิจ รายย่อย สามารถขอกู้ ได้สูงสุด ที่ 200,000 บ าท ไม่ใช้ หลักทรั พย์ และ บุคคล ค้ำประกัน แต่อย่ างได

สินเชื่ อ ตัวนี้ เป็นสินเชื่ อ แบบหมุนเวียน ไม่ได้มีการ กำหนด ระยะ เวลา แต่จะมรการ ทบทวนว่า ผู้ที่กู้ จะต่อ อายุ ของ สินเชื่ อ อีกหรือไม่ ในทุกปี

คิดอัตราของ ดอกเบี้ ย แบบ ลดต้น และ ลดดอก

คุณสมบัติ ของผู้ขอ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม

อายุ 21-60 ปี

มี สัญชาติ ไทย

มีประสบการณ์ ประกอบ อาชีพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ต้องมี สถานที่ ประกอบ การทำ ธุรกิจ ที่ชัดเจน และ ตรวจสอบได้

ธุรกิจ ตั้งอยู่ใน ตลาด ที่มีรัศมี ไม่เกิน 15 กิโลเมตร จาก สาขา ธนาคาร ไทยเครดิต

เอ กส าร ในการขอ สินเชื่ อ ดังนี้

สำเนา บัตรประชาช น ของผู้ขอ สินเชื่ อ

สำเนา ทะเบี ยนบ้ าน

สำเนา บัตรประชาช น ของ คู่สมรส

สำเนา สมุดบัญชี เงินฝาก หน้าแรก

สำเนา สัญญา เช่า /ถ้ามี /

สำเนา ใบ เปลี่ยน ชื่อ สกุล /ถ้ามี /

เอ กส าร แสดงสถานภาพ การสมรส /ถ้ามี/

สำหรับใคร ที่ในตอนนี้ กำลังเดื อดร้อน และกำลัง ต้องการ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม แบบง่ายๆ

ก็สามารถไป ติดต่อ ขอกู้ ยืมเงิ น สินเชื่ อ นาโน และ ไมโคร เครดิต ได้ที่ ธนาคาร ไทย เครดิต ทุกสาขา ทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม