สินเชื่ อบัตรเ งินสดจากธนาคารออมสิน ให้กู้ได้ 3 หมื่น

สินเชื่ อบัตรกดเงิ นสด PEOPLE CARD จากธนาคารออมสิน ให้กู้ได้ 3 หมื่น

สินเ ชื่อ บัตรกด เ งินส ด PEOPLE CARD ของทาง ธนาคาร ออมสิน เ ปิดให้ผู้ที่ ถือบัตร กด เงิ นสด

ได้ขั้นต่ำ ที่ รายละ 30,000 บ า ท และ สามารถกู้ได้ ที่ สูงสุด 1,500,000 บ า ท รายละเอียด

ของบั ตรกดเงิ นสด PEOPLE CARD ของทาง ธนาคาร ออมสิน มีอะไรบ้ าง ไปดูกันเลย

ธนาคาร ออมสิน เป็นธนาคาร ที่ทางรั ฐบ าลนั้น ถือหุ้นเต็ม 100% ถึงแม้ว่า จุดแข็ง คือ สลาก

ออมสิน แต่ทาง ธนาคาร ออมสิน ก็ยังมีการออก ผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆ เพื่อให้ตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการ

จากสถานการณ์ การระบ าดของโ ค วิ ด19 ทาง ธนาคาร ออมสิน ก็ได้ออก มาตรการต่างๆ

เพื่อมาช่วยเหลือประชาช น ทั้ง ผู้ที่มี อาชีพ อิสระ และ ผู้ประกอบการ รายย่อย

สินเ ชื่อ บัตรกด เงิ นสด PEOPLE CARD ธนาคาร ออมสิน

จุดเด่น สินเ ชื่อ บัตรกด เงิ นสด PEOPLE CARD

ให้ วงเงิ น สูงสุด ที่ 30,000 บ าท โดยที่ ไม่ต้องใช้ หลักทรั พย์ หรือ บุคคล ค้ำ ประกัน แต่อย่ างได

คิดอัตรา ดอกเบี้ ย ตามจำนวนเงิ น ที่ใช้จริง

วิธีใช้เ งิน ในบัตรกด เงิ นสด

สามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ ได้รับ อนุมัติ วงเงิ น และ นำส่ง สินเชื่ อ บัตรกด เงิ นสด People Card

ร่วมกับ รหัสผ่าน ที่ทาง ธนาคาร ออมสิน ได้ส่งให้ เพื่อที่จะถอน เงิ นสดเครื่อง ATM

ได้ 24 ชม. โดยการเลื อก รายการถอนเงิน ประเภท“บัตรเครดิต”

ให้ วงเงิน สูงสุดถึง 5 เท่า ของรายได้ ที่มีต่อเดือน และยังฟรี ค่าธร รมเนียม

วงเงิน ขั้นต่ำ ที่ 30,000 บ าท สูงสุด ที่ ไม่เกิน 1,500,000 บ าท

ไม่มี ค่ า ธ รรมเนียม แรกเข้า

ไม่มี ค่ า ธร รมเนียม รายปี ตลอดชีพ

ไม่มี ค่ า ธร รมเนียม การเบิก ถอน เงิ นสด ล่วงหน้า

คิดอัตรา ดอกเบี้ ย และ ค่าธร รมเนียม ตามยอดที่ใช้จริง

รายละเอียด การสมัคร บัตรกดเ งินสด PEOPLE CARD

มี อายุ 20 ปี ขึ้นไป

มี รายได้ ประจำ

อายุ ต้องไม่เกิน 60 ปี

ประกอบอิสระ

หากเป็น เจ้าของ กิจการ อายุต้อง ไม่เกิน 65 ปี

สัญชาติไทย

อายุงาน

ผู้ที่มี รายได้ ประจำ จะต้องมี อายุการทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

ผู้ที่ ประกอบ อาชีพ อิสระ และ เจ้าของ กิจการ ต้อง ดำเนิน ธุรกิจ 1 ปี ขึ้นไป

เอ กส าร การสมัคร บัตรกด เงินสด PEOPLE CARD

ผู้ที่มี รายได้ ประจำ

เอ กส าร สำเนา บัตร ประชาช น / สำเนา บัตร ข้าราชการ พร้อมกับ สำเนา ทะ เบี ยน บ้ าน

ต้นฉบับ หรือ สำเนา สลิป เ งิน เดือน หรือ สำเนา หนังสือ รับรอง เงินเดือน

Statement หรือ สำเนา บัญชี เงิ นเดือน 3 เดือน ล่ าสุด พร้อมหน้า สมุดบัญชีธนาคาร

ชื่อ และ เลขที่ บัญชี

เอ กส ารสำหรับ ผู้ที่มีอาชีพอิสระ และ เจ้าของกิจการ

เ อกส าร สำเนา บัตร ประชาช น

เอ กส าร แสดงการ ดำเนิน ธุรกิจ 1 ปี ขึ้นไป

ต้นฉบับ หรือ สำเนา เ อกส าร แสดง รายได้ 6 เดือน ล่าสุด หรือ เอ กส าร อื่นๆ

Statement หรือ สำเนา บัญชี ธนาคาร ผู้สมัคร 6 เดือน ล่าสุด

สมุด บัญชี ระบุ ชื่อ และ เลขที่ บัญชี

สามารถสมัครขอ สินเชื่ อ บัตรกด เงินสด PEOPLE CARD ได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม