ศึกษาก่อนชิ งสิ ทธิ์ โครงการคนละครึ่งเพื่อรับเงิ น 3000 บ าท

ศึกษา 6 เงื่อนไขก่อน ลงทะเบี ยนรับเงิ น 3,000 บ าท ผ่าน www.คนละครึ่ง.com โดยไม่เกิน 150 บ าทต่อคนต่อวัน

ล่าสุด ครม.อนุมัติมาตรการสำคัญ ที่จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายในประเทศ ได้แก่

1. มาตรการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (บัตรคนจน) ให้ประชาช น 14 ล้านคน

2. ม าตรการ คนละครึ่ง กระตุ้นการใช้จ่าย

3. ม าตรการช้อปดีมีคืน ประชาชนนำค่าใช้จ่ายซื้อสิ นค้ ามาลดหย่อนได้ 30,000 บ าท

โครงการ “คนละครึ่ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่

แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการข ายสิน ค้ าเพิ่มขึ้น โดยภาครั ฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม

และสิ นค้ าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 โดยไม่เกิน 150 บ าทต่อคนต่อวัน

หรือไม่เกิน 3,000 บ า ท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงิ นรวม 30,000 ล้านบ าท

คุณสมบัติผู้ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิ์

มีบัตรประจำตัวประชาช น และเป็นบุคคลสัญชาติไทย

อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบี ยน

ลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 06.00 น. – 23.00 น

ต้องไม่ใช่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

จำกัดจำนวนไม่เกิน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

เงื่ อนไขการใช้สิ ทธิ์ของประชาช น

รั ฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”

จำกัดสิทธิ์ไม่เกิน 150 บ าท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ์ “คนละครึ่ง” ไม่เกิน 3,000 บ าท ตลอดโครงการ

ไม่หักสิท ธิ์ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ์

และจะคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา 06.00 น. ของทุกวัน

ใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น

ใช้ได้เวลา 06.00 – 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้

ตัดสิทธิ์ หากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิ์ “คนละครึ่ง” ของผู้ได้รับสิทธิ์ตลอดโครงการ

อย่ างไรก็ตาม ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบี ยนรับสิทธิ์ได้ที่ www.คนละครึ่ง.com

ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป และรอรับ SMS ยืนยัน โดยจะเริ่มใช้สิทธิ์ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 2563 เป็นต้นไปจนถึง 31 ธ.ค. 2563.

อ่านเพิ่มเติม