คลั งเล็ งมอบของขวัญปีใหม่ให้กลุ่มต กง านไม่เกินล้านคน

คลังสั่งแจ กของขวัญปีใหม่อีกรอบ! เล็ งกลุ่มตกงานไม่เกินล้านคน หลังกระตุ้นทุกกลุ่มผ่านช้อปดีมีคืน-คนละครึ่ง

สั่งเตรียมมาตรการฟื้ นฟูเศรษฐกิจหลังเปิดประเทศ ชูธงประเทศปลอดเชื้ อ เจาะกลุ่มเที่ยวพ่วงลงทุน

คลังแจ กของขวัญปีใหม่ – นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ได้เรียกประชุม

มอบนโยบ ายให้ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรั ฐ

โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปศึกษาแนวทางการให้ของขวัญปีใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

หลังจากที่คลังได้ออกนโยบ าย คนละครึ่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า และ ม าตรการช้อปดีมีคืน

ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อผู้บริโ ภ ค ส่วนลักษณะม าตรการจะเป็นอย่ างไร และ จะแจ กให้ใครบ้ าง ขอเวลาพิจารณาก่อน

นอกจากนี้ ได้รับทราบการรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563 และแนวโน้มของเศรษฐกิจในปี 2564 โดย สศค.

โดยคาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไท ยจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ภาครั ฐ

จะต้องเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อเยียวย าและช่วยเหลือประชาช นกลุ่มต่างๆ อย่ างเร่งด่วนเพิ่มขึ้น

อย่ า งไรก็ตาม นโยบายการคลังที่จะต้องเน้นการประสานนโยบ ายและม าตรการภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังอย่ างยั่งยืน

(Fiscal Sustainability) ในระยะสั้นจะให้ความสำคัญกับการบริหารเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวโดยเร็ว

ตามมติของคณะกร รมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากการระบ าดของโร ค ติ ดเชื้ อโ คโ รน า 2019 (ศบศ.)

โดยเฉพาะเรื่องเร่งด่วน คือ การกระตุ้นการบริโภค และการลงทุนภายในประเทศ รวมถึงการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องของภาคธุรกิจต่างๆ

โดยการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของทั้งภาคธุรกิจเอกช นและภาคประชาช น โดยเฉพาะกลุ่ม SME เช่น

ม าตรการซอฟท์โลน การเร่งรัดการปรับโครงสร้างห นี้ รวมถึงมาตรการการพักชำระหนี้ ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 22 ต.ค.นี้

โดยกระทรวงการคลังต้องประสานธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในระยะต่อไป

นายอาคม กล่าวว่า โดยต้องพ ย าย ามให้เอกชนรักษาการจ้างงานขององค์กรไว้ให้ได้มากที่สุด

โดยขณะนี้รั ฐบ าลได้อนุมัติโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครั ฐและเอ กช นไว้แล้ว

รวมทั้ง สร้างความเข้มแข็งฐานะการคลังอย่ างยั่งยืน ดูแลกระแสเงินสดของภ าครั ฐ

ให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ

โดยให้ความสำคัญกับการจัดเก็บรายได้ ให้ได้ตามเป้าหมาย ยังไม่มีการปรับเป้าหมายจัดเก็บใหม่

นอกจากนี้ ต้องเร่งรัดการเบิ กจ่ายงบประมาณในปี 2564 ทั้งงบประมาณรายจ่ายและงบลงทุนโดยเฉพาะงบการจัดประชุมสัมมนา

ในต่างจังหวัดซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภ าคได้ รวมถึงการเร่งรัดการเบิ กจ่ายงบฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใต้ พ.ร.ก.

กู้เงิน 1 ล้านล้านบ าท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรั ฐ มนตรีแล้ว เพื่อเร่งนำเม็ดเงิ นเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุด

สำหรับม าตรการระยะปานกลาง เป้าหมายคือการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและดูแลให้เศรษฐกิจไทยสามารถกลับมาเติบโต

ได้ตามศักยภาพหลังจากวิกฤตโ ควิ ด-19 โดยมีประเด็นเร่งด่วน คือ การเตรียมมาตรการฟื้นฟูหลังเศรษฐกิจเปิ ด (Reopening economy)

ทั้งมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าว และการเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาย

ใต้ยุ ทธศ าส ตร์ชาติ โดยชูจุดแข็งว่าไทยเป็น Safe Heaven ของการลงทุน เพราะเป็นประเทศปล อ ดเชื้ อ

ซึ่งอาจจะเจาะกลุ่ม Investment Travel หรือ การท่องเที่ยวเพื่อการลงทุน จากเดิมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การแจ กของขวัญปีใหม่

จะเน้นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในช่วงที่ผ่านมา เป็นคนละส่วนกับมาตรการช้อปดีมีคืน และ คนละครึ่ง

ซึ่งขอเวลาไปศึกษาว่า จะแจกอย่างไร เบื้ องต้น อาจจะเจาะกลุ่มผู้ว่างงาน ซึ่งขณะนี้มีตัวเลขอยู่ราว 1 ล้านคนที่เข้าไปช่วยก่อน

โดยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องบประมาณที่นำมาใช้ เพราะยังเหลือเงิ นจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบ าท อีกประมาณ 5 แสนล้านบ าท ที่ยังนำมาใช้ได้

อ่านเพิ่มเติม