คนละครึ่ง เปิ ดช่วงเวลาให้ใช้สิทธิ์ เงิ น 3000 บ าท

เปิดช่วงเวลาในการใช้สิทธิ์ เงิน 3,000 บ าท ของโครงการ “คนละครึ่ง”

สำหรับประชาช น พร้อมย้ำหากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน จะถูกตัดสิทธิ์ทันที

โครงการ “คนละครึ่ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่

แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยภาครั ฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม

และสินค้ าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 โดยไม่เกิน 150 บ าทต่อคนต่อวัน

หรือไม่เกิน 3,000 บ าท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงิ นรวม 30,000 ล้านบ าท

คุณสมบัติผู้ลงทะเบี ยนรับสิทธิ์

มีบัตรประจำตัวประชาช น และเป็นบุคคลสัญชาติไทย

อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบี ยน

ลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 06.00 น. – 23.00 น.

ต้องไม่ใช่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

จำกัดจำนวนไม่เกิน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

อย่ างไรก็ตาม ประชาช นทั่วไปสามารถลงทะเบี ยนรับสิทธิ์ได้ที่ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2563

เป็นต้นไป และรอรับ SMS ยืนยัน โดยจะเริ่มใช้สิทธิ์ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 2563

เป็นต้นไปจนถึง 31 ธ.ค. 2563 และหากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน จะถูกตั ดสิ ทธิ์ทันที

ขณะที่ โครงการคนละครึ่ง รั ฐบ าลจะช่วยจ่าย 50% แต่ไม่เกิน 150 บ าทต่อวันต่อคน รวมไม่เกิน 3,000 บ าท

ต่อคนตลอดโครงการ สำหรับประชาช นคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ซึ่งสามารถนำไปใช้จ่ายซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป โดยไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอ ลกอฮ อล์ ย าสูบ และบริการต่างๆ

เงื่ อ นไขการใช้สิทธิ์ของประชาช น

รั ฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

จำกัดสิทธิ์ไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ์ “คนละครึ่ง” ไม่เกิน 3,000 บ าท ตลอดโครงการ

ไม่หักสิทธิ์ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ์ และจะคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา 06.00 น. ของทุกวัน

ใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น

ใช้ได้เวลา 06.00 – 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้

ตัดสิ ทธิ์ หากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตั ดสิ ทธิ์ “คนละครึ่ง” ของผู้ได้รับสิทธิ์ตลอดโครงการ.

อ่านเพิ่มเติม