ยังไม่หมดเดือนตุลาคม 63 รอโอนเงิ นให้อีก 2 รายการ

เดือน ต.ค.63 รอโอนให้อีก 2 รายการ เงินเข้าวันไหนบ้ าง เช็ คที่นี่

ผู้ถือบัตรสวัสดิการเเห่งรั ฐบัตรคนจ น เมื่อวานนี้ (8 ต.ค.) กรมบัญชีกลาง ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง

ได้โอนเงินเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการเเห่งรั ฐ 500 บ าท (ต.ค.-ธ.ค. 63)

เพื่อช่วยเหลื อค่ าใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้เเก่ผู้มีรายได้น้อย

จำนวน 14 ล้านคน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งเเต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2563

โดยผู้ถือ บัตรสวัสดิการเเห่งรั ฐ ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บ าท/ปี จะได้รับ (300+500)

รวมเป็น 800 บ าท/เดือน เเละ ผู้ถือบัตรสวัสดิการเเห่งรั ฐ ที่มีรายได้เกิน 30,000 บ าท/ปี จะได้รับ (200+500) รวมเป็น 700 บ าท/เดือน

วันที่ 15 ตุลาคม 2563

เงิ นค่ าภาษี VAT 5%

สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเเห่งรั ฐบัตรคนจน ที่เติมเงินเข้าบัตร เเล้วมีการใช้เงินจากบัตร

เพื่อรูดซื้อค่ าสินค้าเเละบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารั ฐ หรือ ร้านเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

เเละได้จดทะเบี ยนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อต่อระบบ POS ตั้งเเต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ไปจนถึงวันที่ 30 กันย ายน 2563

ทางรั ฐบ าลคืนภาษีมูลคาเพิ่ม หรือ VAT จำนวน 5% ผ่านบัตรสวัสดิการเเห่งรั ฐบัตรคนจน เงิ นในส่วนนี้ที่เป็นการคืนภาษี

สามารถนำบัตรคนจนไปกดเงิ นสดออกมาใช้ได้ หรือสามารถนำไปซื้อจ่ายผ่านร้านธงฟ้า เเละ ร้านค้ าที่เข้าร่วมโครงการได้

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิ น: เป็นผู้ที่เติมเงิ นเข้าบัตรคนจน เเละมีการใช้จ่ายเงิ นซื้อของในเดือนกันย ายน 2563

ถึงจะได้รับภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตร ตามยอดใช้จ่าย ยกตัวอย่ างเช่น

ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการเเห่งรั ฐ 100 บ าท รับ VAT 5% เข้าบัตรคนจ น 5 บ าท

ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการเเห่งรั ฐ 200 บ าท รับ VAT 5% เข้าบัตรคนจ น 10 บ าท

ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการเเห่งรั ฐ 500 บ าท รับ VAT 5% เข้าบัตรคนจ น 25 บ าท

ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการเเห่งรั ฐ 1000 บ าท รับ VAT 5% เข้าบัตรคนจ น 50 บ าท

ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน

วันที่ 18 ตุลาคม 2563

ค่ าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บ าท ต่อเดือนต่อครัวเรือน

กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อเป็นระยะเวลา 3 เดือน สามารถใช้สิทธิ์ค่ าไฟฟ้ าฟรีตามม าตรการปัจจุบัน

ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ผู้ที่ถือบัตรคนจ นสามารถใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเงิ น 230 บ าท ต่อครัวเรือนต่อเดือน

หากใช้เกินวงเงิ นที่กำหนด ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเเห่งรั ฐ จะต้องเป็นผู้จ่ายค่ าไฟฟ้าทั้งหมด

ผู้ที่มีสิทธิ์: ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ตามที่กำหนด เเละได้ทำการลงทะเบี ยนรับสิทธิ์เเล้ว

ค่ าน้ำประปาไม่เกิน 100 บ าทต่อเดือน ต่อครัวเรือน

ต่ออายุจากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการเเห่งรั ฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บ าท

ต่อเดือนต่อครัวเรือน ตั้งเเต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือนกันย ายน 2564

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเเห่งรั ฐบัตรคนจน ใช้น้ำประปาเกินวงเงิน 100 บ าท ต่อครัวเรือนต่อเดือน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่ าน้ำประปาเองทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม